Περιήγηση: Πυρκαγιά

Επικαιρότητα
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ: Η πυρκαγιά στην περιοχή της Τριανδρίας χτυπά καμπανάκι κινδύνου για την διαχείριση του Σεϊχ Σου

Σε σχό­λιό της για την πυρ­κα­γιά στην περιο­χή της Τριαν­δρί­ας η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ σημειώ­νει: «Η πυρ­κα­γιά που…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΔΑ: Μήνυμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας για την πυρκαγιά στο Ματάνσας

Την αλλη­λεγ­γύη της στον κου­βα­νι­κό λαό που δοκι­μά­ζε­ται από την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στις δεξα­με­νές πετρε­λαί­ου του Ματάν­σας εκφρά­ζει η Ελληνική…

Επικαιρότητα
Κούβα: Ενισχύονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς στη βάση Matanzas στις γιγαντιαίες δεξαμενές “Supertanqueros”

Μια ηλε­κτρι­κή εκκέ­νω­ση προ­κά­λε­σε τη φωτιά σε βάση καυ­σί­μων στο Matanzas (5 Αυγού­στου) Πολ­λές ομά­δες δημο­σιο­γρά­φων και προ­σω­πι­κού έκτα­κτης ανάγκης…

Επικαιρότητα
Νέα Πέραμος: Οριοθετημένη η πυρκαγιά — Συνεχίζεται η κατάσβεση διάσπαρτων εστιών

Οριο­θε­τη­μέ­νη είναι, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε το πρωί της Παρα­σκευ­ής σε δασι­κή έκτα­ση στο 31ο χιλιό­με­τρο της…