Περιήγηση: Πόλεμος στην Ουκρανία

Διεθνή
Η Μόσχα λέει πως απέκρουσε σφοδρές ουκρανικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια και στο Ντονέτσκ

Η Ρωσία δήλω­σε σήμε­ρα ότι απέ­κρου­σε σφο­δρές ουκρα­νι­κές επι­θέ­σεις στις περιο­χές της Ζαπο­ρί­ζια και του Ντο­νέ­τσκ, σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον 1.000 Ουκρανούς…

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζεται η μαζική απομάκρυνση κατοίκων μετά την καταστροφή του φράγματος στη Χερσώνα

Η μαζι­κή απο­μά­κρυν­ση κατοί­κων συνε­χί­ζε­ται σήμε­ρα στη νότια Ουκρα­νία μετά τη μερι­κή κατα­στρο­φή του Υδροη­λε­κτρι­κού Σταθ­μού Καχόβ­κα, η οποία προκάλεσε…

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρισμοί του ρωσικού ΥΠΕΞ για απόκρουση ουκρανικής εφόδου στο Ντανιέτσκ

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ρωσί­ας ανα­κοί­νω­σε τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες ότι τα στρα­τεύ­μα­τά του απέ­κρου­σαν νέα μεγά­λης κλί­μα­κας έφο­δο από…

Διεθνή
Ρωσία : Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως αποκρούστηκε μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονέτσκ 

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι απώ­θη­σε «ευρεί­ας κλί­μα­κας» ουκρα­νι­κή επί­θε­ση στο Ντον­μπάς, όμως το Κίε­βο, που επι­ση­μαί­νει εδώ και μήνες…

Επικαιρότητα
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Η Ρωσία λέει ότι απώθησε την επίθεση φιλοουκρανών «δολιοφθορέων» στο Μπέλγκοροντ

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις απώ­θη­σαν, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πυρο­βο­λι­κό τους, την εισβο­λή μιας ομά­δας φιλο­ου­κρα­νών «δολιο­φθο­ρέ­ων», μετέ­δω­σε το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο Interfax, επικαλούμενο…

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία προσπαθεί να εξαντλήσει την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα

Οι ένο­πλες δυνά­μεις επι­κε­ντρώ­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα τις σχε­δόν καθη­με­ρι­νές αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές τους στο Κίε­βο, που βάζουν συνή­θως στο στόχαστρο…

Διεθνή
Κίεβο: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας

Του­λά­χι­στον ένας άνθρω­πος έχα­σε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυ­μα­τί­στη­καν όταν συντρίμ­μια ενα­έ­ριου «στό­χου» που καταρ­ρί­φθη­κε κατέ­πε­σαν σε πολυκατοικία…