Περιήγηση: Σταύρος Παπασταύρου

Πολιτική
Παραιτήθηκαν Στ. Παπασταύρου και Γ. Μπρατάκος μετά τη «φιλική συνάντηση» με τον Β. Μαρινάκη

Παραι­τή­θη­καν ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας, Σταύ­ρος Παπα­σταύ­ρου και ο υφυ­πουρ­γός παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ, Γιάν­νης Μπρα­τά­κος. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του…