Περιήγηση: Συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Συλλαλητήριο στα Προπύλαια: Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, καμιά συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Με μαζι­κή δια­δή­λω­ση και συγκέ­ντρω­ση στο κέντρο της Αθή­νας ενά­ντια στην κύρω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας ολο­κλη­ρώ­θη­κε το βρά­δυ της Πέμπτης…