Περιήγηση: Συλλαλητήριο 26 Φλεβάρη

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Δυναμική συγκέντρωση ενάντια στην πολιτική που σπέρνει φτώχεια, ακρίβεια, πολέμους

Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στο Αγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου ενά­ντια στην πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τη ζωή της εργα­τι­κής τάξης…

Κοινωνία
Εξορμήσεις για το συλλαλητήριο του Σαββάτου στο Σύνταγμα

Με καθη­με­ρι­νές εξορ­μή­σεις, παρεμ­βά­σεις και άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες Συν­δι­κά­τα και φορείς απευ­θύ­νουν κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο του Σαβ­βά­του 26 Φλε­βά­ρη στις…

Κοινωνία
Μεγάλο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 26 Φλεβάρη: Απλώνεται το αγωνιστικό κάλεσμα για την προστασία της υγείας και του λαϊκού εισοδήματος

Στις 12 μ. στο Σύνταγ­μα η συγκέ­ντρω­ση Την ίδια μέρα δια­δη­λώ­νουν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Συγκε­ντρώ­σεις και σε άλλες πόλεις Με νέες…