Περιήγηση: Τζον Κίρμπι

Διεθνή
ΗΠΑ: Κλιμακώνουν την ένταση με τη Μόσχα, στέλνοντας 3.000 στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη

Κλι­μα­κώ­νουν την έντα­ση στην Ουκρα­νία οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες με απο­στο­λή επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην περιο­χή. Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο…