Περιήγηση: Τσικουδιά

Επικαιρότητα
Ερώτηση του Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου για την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ που αυξάνει τη φορολόγηση στο τσίπουρο και την τσικουδιά

Η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει με ερώ­τη­σή της προς την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, «την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση του Δικα­στη­ρί­ου της Ευρωπαϊκής…