Περιήγηση: Τόμας Αλβα Εντισον

Πρόσωπα
Τόμας Αλβα Εντισον: Ενας στυγνός καπιταλιστής, από αυτούς που σηματοδότησαν το σαθρό «αμερικάνικο όνειρο»

Στις 18 Οκτω­βρί­ου 1931 πεθαί­νει ο Τόμας Αλβα Εντι­σον. Γεν­νή­θη­κε στις 11 Φεβρουα­ρί­ου 1847. Ενας στυ­γνός καπι­τα­λι­στής, από αυτούς που…