Περιήγηση: Φίλαθλοι

Αθλητικά
Ανακλήθηκε η απόφαση για παρουσία φιλάθλων στους αγώνες ποδοσφαίρου με εντολή Μητσοτάκη

Με εντο­λή του Πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη ανα­κα­λεί­ται η από­φα­ση για την παρου­σία περιο­ρι­σμέ­νου αριθ­μού φιλά­θλων στους ποδο­σφαι­ρι­κούς αγώ­νες. Κυβερ­νη­τι­κες πηγες…

Ιστορία
Σαν σήμερα η τραγωδία του Καϊρου, μία από τις μεγαλύτερες στην Ιστορία του ποδοσφαίρου 

Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, στις 11 Φεβρουα­ρί­ου 1974, μία ημέ­ρα γιορ­τής, μετα­τρά­πη­κε σε πραγ­μα­τι­κή τρα­γω­δία. Στην αιγυ­πτια­κή πρω­τεύ­ου­σα, είχε προγραμματιστεί…