Περιήγηση: φοιτητές

Παιδεία
Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες από όλη τη χώρα απορρίπτουν το νομοσχέδιο — έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Δεκά­δες χιλιά­δες φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες απέρ­ρι­ψαν μαζι­κά και δυνα­μι­κά το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα της κυβέρ­νη­σης για τα ιδιω­τι­κά Πανε­πι­στή­μια, που κάνει την…

Όσα μαρτυρά ο φακός
Τέμπη: Φοιτητές ξαναγράφουν τα ονόματα των 57 νεκρών έξω από την Βουλή: «Το αίμα δεν σβήνεται ούτε ξεπλένεται. Ουρλιάζει για Δικαιοσύνη»

Τα ονό­μα­τα των 57 νεκρών του εγκλή­μα­τος των Τεμπών ξανα­γρά­φουν στο Σύνταγ­μα οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας. «Το αίμα δεν…

Παιδεία
«Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές, θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές» διατρανώνουν οι φοιτητές

Ξεκί­νη­σε πριν λίγο η μαχη­τι­κή πορεία Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, μαθη­τών, εκπαι­δευ­τι­κών και εργα­ζο­μέ­νων στα ΑΕΙ, που νωρί­τε­ρα συγκε­ντρώ­θη­καν στα Προ­πύ­λαια, στο…

Παιδεία
ΟΧΙ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Τεράστιο νεανικό ποτάμι στο κέντρο της Αθήνας

Ένα ενθου­σιώ­δες, τερά­στιο, νεα­νι­κό ποτά­μι, το πανελ­λα­δι­κό φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας, με ποι­κι­λία συν­θη­μά­των που δια­κρί­νο­νται για την…

Παιδεία
Featured Video Play Icon
«Βούλιαξε» τα Προπύλαια: «Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές, θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές»

Χιλιά­δες φοι­τη­τές και οι Φοι­τη­τι­κοί τους Σύλ­λο­γοι από όλη τη χώρα, με απο­φά­σεις των μαζι­κών Γενι­κών τους Συνε­λεύ­σε­ων, δια­δη­λώ­νουν αυτή…

Ατέχνως
Ορχήστρα

Στη μία στή­λη η διεύ­θυν­ση των «Νέων» δίνει συμ­βου­λές στην κυβέρ­νη­ση να μην κου­νά­ει πολύ το μαστί­γιο, για­τί «παρε­ξη­γεί­ται» από…