Περιήγηση: φοιτητές

Παιδεία
ΚΝΕ: «Το “καλάθι” του φοιτητή και της φοιτήτριας: Πτυχία — καπαμά και δίδακτρα — φωτιά!»

«Μετά το καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού με τις εκπτώ­σεις-κοροϊ­δία, ήρθε το “καλά­θι” των μετα­πτυ­χια­κών με δίδα­κτρα-φωτιά! Αυτά προ­βλέ­πει ο νόμος-πλαί­σιο που…

Παιδεία
ΚΝΕ: Μια ακόμη «κανονική μέρα» στο ελληνικό Πανεπιστήμιο;

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με αλλε­πάλ­λη­λα πρό­σφα­τα περι­στα­τι­κά που ανα­δει­κνύ­ουν την τρα­γι­κή κατά­στα­ση των Πανε­πι­στη­μί­ων, ως απο­τέ­λε­σμα της δια­χρο­νι­κής πολιτικής…

Επικαιρότητα
Η Πολυτεχνειούπολη έχει κατακλυστεί από πάνοπλους αστυνομικούς — Παρέμβαση φοιτητών στον πρύτανη

Παρέμ­βα­ση στον πρύ­τα­νη του Πολυ­τε­χνεί­ου πραγ­μα­το­ποιούν δεκά­δες εστια­κοί φοι­τη­τές, που έκα­ναν πορεία στον χώρο της Πολυ­τε­χνειού­πο­λης που έχει κατα­κλυ­στεί από…

Κοινωνία
ΚΝΕ: Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε πορεία φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

«Καταγ­γέλ­λου­με την απρό­κλη­τη επί­θε­ση που δέχθη­κε πορεία φοι­τη­τών σήμε­ρα στο κέντρο της Αθή­νας, με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό φοι­τη­τών. Οι αστυνομικές…

Κοινωνία
Πανσπουδαστική ΚΣ: Η είσοδος της πανεπιστημιακής αστυνομίας αναβάλλεται ξανά! Συνεχίζουμε τον αγώνα!

«Η είσο­δος της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας ανα­βάλ­λε­ται ξανά! Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να!», τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση των εκλεγ­μέ­νων με την «Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνεργασίας».…

Επικαιρότητα
Αύριο η δίκη των αγωνιστών φοιτητών για την κινητοποίηση στο άγαλμα Τρούμαν — Κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων

Αύριο Πέμ­πτη 9 Ιού­νη πραγ­μα­το­ποιεί­ται η δίκη των δύο αγω­νι­στών φοι­τη­τών που διώ­κο­νται με απα­ρά­δε­κτες και αστή­ρι­κτες κατη­γο­ρί­ες για τη συμμετοχή…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Καταγγελία για επιθέσεις αντικομμουνιστικών ομάδων σε μέλη της ΚΝΕ και της ΠΚΣ

Τις επι­θέ­σεις αντι­κομ­μου­νι­στι­κών ομά­δων σε μέλη της ΚΝΕ και συν­δι­κα­λι­στές της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» στο ΑΠΘ, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το…