Περιήγηση: Φοιτητικές εκλογές 2024

Παιδεία
Τα τελικά αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών — Για ακόμη μία χρονιά πρώτη δύναμη η Πανσπουδαστική

Πρώ­τη δύνα­μη για τρί­τη συνε­χή χρο­νιά ανα­δει­κνύ­ε­ται η Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ, με βάση και τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών. Συγκεκριμένα,…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές εκλογές 2024: Σήμερα να ακουστεί δυνατά: «Πανσπουδαστική» πρώτη δύναμη ξανά!

Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται οι φοι­τη­τές σε όλη τη χώρα στέλ­νο­ντας μήνυ­μα για δυνα­τούς συλ­λό­γους Σήμε­ρα μιλά­νε οι φοι­τη­τές! Σήμε­ρα στέλνουν…