Περιήγηση: Χάκερς

Κοινωνία
«Κυβερνοεπίθεση» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες — «Ο κυβερνοπόλεμος με την Ελλάδα μόλις ξεκίνησε» απειλούν Τούρκοι χάκερς

Επι­βε­βαί­ω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας την επί­θε­ση από χάκερς που δέχθη­καν κυβερ­νη­τι­κές ιστο­σε­λί­δες, οι οποί­ες πλέ­ον επα­να­λει­τουρ­γούν. Εκτός λειτουργίας…

Επικαιρότητα
Προβλήματα στη λειτουργία κυβερνητικών ιστοσελίδων — Φόβοι για νέα επίθεση χάκερς

Προ­βλή­μα­τα paroysi;asthkanι στη λει­τουρ­γία ελλη­νι­κών κυβερ­νη­τι­κών ιστο­σε­λί­δων. Μετα­ξύ αυτών είναι η ιστο­σε­λί­δα της κυβέρ­νη­σης, του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, του…

Επικαιρότητα
Κυβερνοεπίθεση σε κρατικές ιστοσελίδες

Προ­βλή­μα­τα δια­πι­στώ­θη­καν στη λει­τουρ­γία ελλη­νι­κών κυβερ­νη­τι­κών ιστο­σε­λί­δων. Μετα­ξύ αυτών ήταν της Βου­λής, του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, του Χρηματιστηρίου,…

Επικαιρότητα
Θρασύδειλα φασιστοειδή «χάκαραν» ιστοσελίδα ξερνώντας αντικομμουνισμό

Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς επέ­λε­ξαν άγνω­στοι για να εξα­πο­λύ­σουν δια­δι­κτυα­κή επί­θε­ση σε ενη­με­ρω­τι­κή ιστο­σε­λί­δα, ξερ­νώ­ντας αντι­κομ­μου­νι­σμό αλλά και απει­λές.  Συγκε­κρι­μέ­να, αργά το βράδυ…