Περιήγηση: Χάκερς

Διεθνή
Microsoft: Κινέζοι χάκερς κατασκοπεύουν κρίσιμες αμερικανικές υποδομές – Για παραπληροφόρηση κάνει λόγο το Πεκίνο

Μια κρα­τι­κά χρη­μα­το­δο­τού­με­νη κινε­ζι­κή ομά­δα χάκερ διείσ­δυ­σε σε «κρί­σι­μες υπο­δο­μές» των ΗΠΑ –από τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες ως κόμ­βους μετα­φο­ρών—, προει­δο­ποί­η­σαν χθες, Τετάρτη,…

Κοινωνία
Μια από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις δέχτηκαν 800 υπηρεσίες του Gov.gr και το TAXISnet

Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες κυβερ­νο­ε­πι­θέ­σεις δέχτη­καν το πρωί της Παρα­σκευ­ής τα πλη­ρο­φο­ρια­κά συστή­μα­τα του υπουρ­γεί­ου Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης, με επί­κε­ντρο το…

Κοινωνία
«Κυβερνοεπίθεση» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες — «Ο κυβερνοπόλεμος με την Ελλάδα μόλις ξεκίνησε» απειλούν Τούρκοι χάκερς

Επι­βε­βαί­ω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας την επί­θε­ση από χάκερς που δέχθη­καν κυβερ­νη­τι­κές ιστο­σε­λί­δες, οι οποί­ες πλέ­ον επα­να­λει­τουρ­γούν. Εκτός λειτουργίας…

Επικαιρότητα
Προβλήματα στη λειτουργία κυβερνητικών ιστοσελίδων — Φόβοι για νέα επίθεση χάκερς

Προ­βλή­μα­τα paroysi;asthkanι στη λει­τουρ­γία ελλη­νι­κών κυβερ­νη­τι­κών ιστο­σε­λί­δων. Μετα­ξύ αυτών είναι η ιστο­σε­λί­δα της κυβέρ­νη­σης, του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, του…

Επικαιρότητα
Κυβερνοεπίθεση σε κρατικές ιστοσελίδες

Προ­βλή­μα­τα δια­πι­στώ­θη­καν στη λει­τουρ­γία ελλη­νι­κών κυβερ­νη­τι­κών ιστο­σε­λί­δων. Μετα­ξύ αυτών ήταν της Βου­λής, του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, του Χρηματιστηρίου,…

Επικαιρότητα
Θρασύδειλα φασιστοειδή «χάκαραν» ιστοσελίδα ξερνώντας αντικομμουνισμό

Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς επέ­λε­ξαν άγνω­στοι για να εξα­πο­λύ­σουν δια­δι­κτυα­κή επί­θε­ση σε ενη­με­ρω­τι­κή ιστο­σε­λί­δα, ξερ­νώ­ντας αντι­κομ­μου­νι­σμό αλλά και απει­λές.  Συγκε­κρι­μέ­να, αργά το βράδυ…