Περιήγηση: Ωράριο κυκλοφορίας

Επικαιρότητα
Οι ανακοινώσεις Κικίλια – Χαρδαλιά για ωράριο, μουσική και δεξιώσεις

Την άρση κάποιων επι­πλέ­ον περιο­ρι­στι­κών μέτρων μέσα στο επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος…

Επικαιρότητα
Άρση μέτρων: Το απόγευμα ανακοινώσεις από Κικίλια – Χαρδαλιά για μουσική και ωράριο κυκλοφορίας

Περε­ταί­ρω χαλά­ρω­ση των μέτρων ειση­γού­νται οι λοι­μω­ξιο­λό­γοι, οι οποί­οι συνε­δριά­ζουν σήμε­ρα εκτά­κτως για το χρο­νο­διά­γραμ­μα άρσης των μέτρων που έχουν απομείνει…