Περιήγηση: e-ΕΦΚΑ

Κοινωνία
Τι καταβάλλεται από υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e‑ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, από 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου

 Την πλη­ρω­μή των επι­δο­μά­των του ΟΠΕΚΑ, αύριο, περι­λαμ­βά­νει, μετα­ξύ άλλων, ο προ­γραμ­μα­τι­σμός των κατα­βο­λών από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και Κοινωνικών…

Κοινωνία
Ποιες είναι οι προγραμματισμένες πληρωμές έως τις 9 Απριλίου — Πότε καταβάλλεται η αποζημίωση Μαρτίου

Πλη­ρω­μές από τον e‑ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, συνο­λι­κού ύψους 97 εκατ. ευρώ, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την περί­ο­δο 5–9 Απρι­λί­ου. Όπως αναφέρεται…

Επικαιρότητα
e‑ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων

Το πρό­γραμ­μα προ­πλη­ρω­μής των κύριων και των επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων απο­φά­σι­σε το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του Ηλε­κτρο­νι­κού Εθνι­κού Φορέα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (e‑ΕΦΚΑ)…