Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Eurovision

Eurovision, ένας αντι­δρα­στι­κός θεσμός που καθιε­ρώ­θη­κε στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1950, σε μια περί­ο­δο που σοβού­σε ο «ψυχρός πόλε­μος» με έξαρ­ση της αντι­σο­βιε­τι­κής – αντι­κομ­μου­νι­στι­κής προ­πα­γάν­δας και ανοι­χτές προ­σπά­θειες υπο­νό­μευ­σης και απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης των νεα­ρών Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών. Την ίδια περί­ο­δο, η ένω­ση των ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων, η τότε ΕΟΚ, έκα­νε τα πρώ­τα της βήματα

Η Eurovision στή­θη­κε σαν (καλ­λι­τε­χνι­κός υπο­τί­θε­ται) μηχα­νι­σμό ιδε­ο­λο­γι­κής χει­ρα­γώ­γη­σης και πολι­τι­κής παρέμ­βα­σης της άρχου­σας τάξης. Πολι­τι­κή, άλλω­στε, είναι και η απο­στο­λή του, όχι για να ανα­δεί­ξει και να επι­βρα­βεύ­σει τα καλύ­τε­ρα δείγ­μα­τα τρα­γου­διών από την πλού­σια καλ­λι­τε­χνι­κή παρα­γω­γή κάθε τόπου, αλλά για να δια­δώ­σει τον απο­κα­λού­με­νο «μαζι­κό πολι­τι­σμό». Έναν εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο «πολι­τι­σμό», που η αστι­κή τάξη προ­ο­ρί­ζει για τις πλα­τιές λαϊ­κές μάζες και ιδιαί­τε­ρα τα νεο­λαι­ί­στι­κα τμή­μα­τά τους, με βασι­κά συστα­τι­κά του τον απλοϊ­κό στί­χο, το στε­ρε­ό­τυ­πο ύφος, τα τυπο­ποι­η­μέ­να μου­σι­κά μοτί­βα και τελι­κά το ρηχό κι άνευ­ρο περιε­χό­με­νο, που ανα­κυ­κλώ­νει τις παρα­δε­δο­μέ­νες από την κυρί­αρ­χη ιδε­ο­λο­γία αντι­λή­ψεις και τις κάλ­πι­κες ή και παρακ­μια­κές αξί­ες της.

Ματιές στην Επικαιρότητα
Eurovision: Ενα πανηγυράκι που ξέραμε το νικητή: η ευρωΝΑΤΟϊκή προπαγάνδα

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Το “πανη­γυ­ρά­κι Eurovision πέρα από μια καλο­στη­μέ­νη φιέ­στα της βιο­μη­χα­νί­ας του θεά­μα­τος, ανέ­κα­θεν εξυ­πη­ρε­τού­σε πολι­τι­κές σκο­πεύ­σεις αλλά…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Eurovision 2019: Πίσω από όσα δείχνουν οι κάμερες

Eurovision 2019: Περί­που 7.000 Παλαι­στί­νιοι δια­δη­λω­τές υπο­λο­γί­ζε­ται ότι πυρο­βο­λή­θη­καν από Ισραη­λι­νούς ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές με ευθεί­ες βολές που στρα­τη­γι­κά στό­χευαν στα…

Μουσική
Eurovision: Στην κυβέρνηση η ευθύνη της συμμετοχής και όχι στην απολίτικη (!) Κατερίνα Ντούσκα

Eurovision: Ξεκι­νά αύριο η «πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη» φετι­νή διορ­γά­νω­ση του δια­γω­νι­σμού της Eurovision στο Ισρα­ήλ με την ντρο­πια­στι­κή συμ­με­το­χή της Ελλά­δας.  Η φετινή…

Μουσική
Εκατό Παλαιστίνιοι καλλιτέχνες καλούν σε μποϊκοτάζ της Eurovision: Μιμηθείτε τη Μέρι Μάνινγκ

Με επι­στο­λή που έστει­λαν σε όλους τους τρα­γου­δι­στές και τις τρα­γου­δί­στριες που έχουν δηλώ­σει συμ­με­το­χή στο δια­γω­νι­σμό, εκα­τό Παλαι­στί­νιοι καλ­λι­τέ­χνες τούς…

Μετάβαση στο περιεχόμενο