Περιήγηση: Melania Geymonat

Σκίτσα
Εγκλήματα μίσους

Η απο­τρό­παιη επί­θε­ση σε μια αερο­συ­νο­δό και την κοπέ­λα της σε ένα λεω­φο­ρείο του Λον­δί­νου επει­δή αρνή­θη­καν να φιλη­θούν έχει καταγραφεί…