Περιήγηση: MLPD

Διεθνή
Γερμανία: Αποκαλυπτήρια δίμετρου ανδριάντα του Καρλ Μαρξ στο Γκελζενκίρχεν

Ενώ τη Λετο­νία και στην Εσθο­νία, με από­φα­ση των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, γκρε­μί­ζο­νται σοβιε­τι­κά μνη­μεία αφιε­ρω­μέ­να στη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη, σε…

Διεθνή
Γερμανία: Δίμετρος ανδριάντας του Λένιν ανεγέρθηκε στο Γκελζενκίρχεν

Σε μια περί­ο­δο που αγάλ­μα­τα ρατσι­στών και δου­λε­μπό­ρων ξερι­ζώ­νο­νται από οργι­σμέ­νους δια­δη­λω­τές, στη Γερ­μα­νία υψώ­νε­ται ανδριά­ντας του Βλά­ντι­μιρ Λένιν. Σε…

Διεθνή
Άγαλμα του Λένιν θα στηθεί για πρώτη φορά σε πόλη της δυτικής Γερμανίας

Σε μια ιστο­ρι­κή από­φα­ση προ­χώ­ρη­σε γερ­μα­νι­κό δικα­στή­ριο, επι­τρέ­πο­ντας το στή­σι­μο ανδριά­ντα του ηγέ­τη της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης και ιδρυτή…