Περιήγηση: Rufus Dirlasen

Σκίτσα
Τοιχογραφία αφιερωμένη σε έναν λαϊκό άνθρωπο που βιοπάλεψε και δημιούργησε σαν γνήσιο τέκνο του λαού

Για το Θανά­ση Βέγ­γο, τον αυθε­ντι­κά λαϊ­κό άνθρω­πο. που αγω­νί­στη­κε, έζη­σε, βιο­πά­λε­ψε και δημιούρ­γη­σε σαν γνή­σιο τέκνο του λαού, και πάντα…