Το ΚΚΕ νους, ψυχή και αιμοδότης της ΕΑΜικής αντίστασης

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Στις 27 Σεπτέμ­βρη 1941 ιδρύ­θη­κε το Εθνι­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Μέτω­πο (ΕΑΜ) που συσπεί­ρω­σε τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού μας στον αγώ­να ενά­ντια στους κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους. Η δρά­ση του ΕΑΜ έχει κατα­γρα­φεί στην Ιστο­­ρία- όχι την δια­στρε­βλω­μέ­νη ιστο­ρία των αστι­κών επι­τε­λεί­ων αλλά την αλη­θι­νή, αυτήν που χαρά­κτη­κε στην … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το ΚΚΕ νους, ψυχή και αιμο­δό­της της ΕΑΜι­κής αντί­στα­σης.