Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άδειες για να ψηφίσουν δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Ειδι­κή άδεια προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν στην άσκη­ση του εκλο­γι­κού τους δικαιώ­μα­τος δικαιού­νται όλοι οι εργα­ζό­με­νοι στο δημό­σιο και τον ιδιω­τι­κό τομέα.

  • Ο αριθ­μός των ημε­ρών αδεί­ας καθο­ρί­ζε­ται με βάση τη χιλιο­με­τρι­κή από­στα­ση του τόπου κατοι­κί­ας — εργα­σί­ας από τον τόπο άσκη­σης του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος. Συγκεκριμένα:

1. Για τους μισθω­τούς για τους οποί­ους εφαρ­μό­ζε­ται καθε­στώς εξα­ή­με­ρης εβδο­μα­διαί­ας εργασίας:

- Σε όσους μετα­κι­νη­θούν σε από­στα­ση 100–200 χιλιο­μέ­τρων χορη­γεί­ται άδεια μιας (1) εργά­σι­μης ημέρας.

- Σε όσους μετα­κι­νη­θούν σε από­στα­ση 201–400 χιλιο­μέ­τρων χορη­γεί­ται άδεια δύο (2) εργά­σι­μων ημερών.

- Σε όσους μετα­κι­νη­θούν σε από­στα­ση 401 χιλιο­μέ­τρων και άνω χορη­γεί­ται άδεια τριών (3) εργά­σι­μων ημε­ρών, εφό­σον κινη­θούν εξ ολο­κλή­ρου οδι­κώς, με βάση υπεύ­θυ­νη δήλω­σή τους.

- Σε όσους μετα­κι­νη­θούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρ­χει οδι­κή πρό­σβα­ση, ο αριθ­μός των ημε­ρών αδεί­ας που χορη­γεί­ται θα εξε­τά­ζε­ται κατά περί­πτω­ση, ανά­λο­γα με την από­στα­ση και τις ειδι­κές συν­θή­κες μετα­κί­νη­σης, χωρίς ωστό­σο η άδεια στις περι­πτώ­σεις αυτές να υπερ­βαί­νει τις τρεις (3) εργά­σι­μες ημέρες.

2. Για τους μισθω­τούς για τους οποί­ους εφαρ­μό­ζε­ται καθε­στώς πεν­θή­με­ρης εβδο­μα­διαί­ας εργασίας:

- Σε όσους μετα­κι­νη­θούν για την άσκη­ση του εκλο­γι­κού τους δικαιώ­μα­τος σε από­στα­ση 200–400 χιλιο­μέ­τρων χορη­γεί­ται άδεια μιας (1) εργά­σι­μης ημέρας.

- Σε όσους μετα­κι­νη­θούν σε από­στα­ση 401 χιλιο­μέ­τρων και άνω χορη­γεί­ται άδεια δύο (2) εργά­σι­μων ημε­ρών, εφό­σον κινη­θούν εξ ολο­κλή­ρου οδι­κώς, με βάση υπεύ­θυ­νη δήλω­σή τους.

- Σε όσους μετα­κι­νη­θούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρ­χει οδι­κή πρό­σβα­ση, ο αριθ­μός των ημε­ρών αδεί­ας που χορη­γεί­ται θα εξε­τά­ζε­ται κατά περί­πτω­ση, ανά­λο­γα με την από­στα­ση και τις ειδι­κές συν­θή­κες μετα­κί­νη­σης, χωρίς ωστό­σο η άδεια στις περι­πτώ­σεις αυτές να υπερ­βαί­νει τις τρεις (3) εργά­σι­μες ημέρες.

  • Για όσους μισθω­τούς του ιδιω­τι­κού τομέα η Κυρια­κή 25 Γενά­ρη 2015 (ημέ­ρα διε­ξα­γω­γής της ψηφο­φο­ρί­ας) είναι εργά­σι­μη ημέ­ρα, αυτή θεω­ρεί­ται ως ημέ­ρα ειδι­κής άδειας, με απο­δο­χές, πέραν αυτών που ορί­ζο­νται και ανα­φέ­ρο­νται στις προη­γού­με­νες παραγράφους.

Η χορη­γού­με­νη άδεια για την άσκη­ση του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος δεν συμ­ψη­φί­ζε­ται με την ετή­σια άδεια μετ’ αποδοχών.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο