Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Ομόφωνα ένοχος ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για τη δολοφονία της Καρολάιν

Ομό­φω­να ένο­χος κρί­θη­κε από το μει­κτό ορκω­τό δικα­στή­ριο ο Μπά­μπης Ανα­γνω­στό­που­λος για το έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νερά.

Μετά από διά­σκε­ψη περί­που δύο ωρών το δικα­στή­ριο κήρυ­ξε τον 34χρονο πιλό­το ένο­χο για την κατη­γο­ρία της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση τελε­σθεί­σας σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση, θανά­τω­σης ζώου συντρο­φιάς, καθώς και για τα πλημ­με­λή­μα­τα της ψευ­δής καταγ­γε­λί­ας και της ψευ­δούς κατά­θε­σης κατ’ εξακολούθηση.

Δίκη Μπ. Ανα­γνω­στό­που­λου – Eισαγ­γε­λέ­ας: Κοί­μι­σε το παι­δί και ανέ­βη­κε να σκο­τώ­σει την Καρο­λάιν – Είχε επί­γνω­ση της αδια­νό­η­της σκλη­ρό­τη­τάς του

Σημειώ­νε­ται πως απορ­ρί­φθη­καν τόσο το αίτη­μα για εξαί­ρε­ση της κατά­θε­σης της συμ­βού­λου ψυχι­κής υγεί­ας του θύμα­τος και του καθ’ ομο­λο­γί­ας δολο­φό­νου της, Ελέ­νης Μυλω­νο­πού­λου, όσο και τον ισχυ­ρι­σμό περί βρα­σμό ψυχι­κής ορμής.

Αυτήν την ώρα η υπε­ρά­σπι­ση αιτεί­ται την ανα­γνώ­ρι­ση ελαφρυντικών:

–Οτι έχει καθα­ρό ποι­νι­κό μητρώο

– και έχει επι­δεί­ξει καλή συμπε­ρι­φο­ρά όσο και­ρό είναι κρατούμενος

Νωρί­τε­ρα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου, ο συνή­γο­ρος προς υπο­στή­ρι­ξη της κατη­γο­ρί­ας Αθ. Χαρ­μά­νης, ο οποί­ος εκπρο­σω­πεί τους γονείς της Καρο­λάιν, ζήτη­σε την κατα­δί­κη του Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λου, τον οποίο χαρα­κτή­ρι­σε πολυ­τά­λα­ντο σκη­νο­θέ­τη, σενα­ριο­γρά­φο και ηθο­ποιό. «Πίστευε ότι είχε κάνει το τέλειο έγκλη­μα και δεν θα απο­κα­λυ­πτό­ταν ποτέ», είπε.

Την κατα­δί­κη του Ανα­γνω­στό­που­λου για τη βάναυ­ση θανά­τω­ση της Ρόξυ, του σκύ­λου της οικο­γέ­νειας, ζήτη­σαν οι δικη­γό­ροι που εκπρο­σω­πούν φιλο­ζω­ι­κά σωματεία.

Η υπε­ρά­σπι­ση του πιλό­του είπε στους δικα­στές πως το θύμα δεν κοι­μό­ταν ενι­σχύ­ο­ντας την εκδο­χή του 34χρονου περί βρα­σμού εξαι­τί­ας επι­θε­τι­κής συμπε­ρι­φο­ράς του θύματος.

«Κατα­λα­βαί­νω τον αγώ­να της υπε­ρά­σπι­σης να υπο­στη­ρι­χθεί ότι η Καρο­λάιν ήταν όρθια και δεν κοι­μό­ταν», δευ­τε­ρο­λό­γη­σε η εισαγ­γε­λέ­ας, η οποία τόνι­σε πως αν ίσχυε κάτι τέτοιο «η Καρο­λάιν θα αντι­δρού­σε, κάτι θα άκου­γε η γει­τό­νισ­σα. Πήγε σαν το σκυ­λί στο αμπέ­λι. Επι­στη­μο­νι­κά δεν μπο­ρού­με να αμφι­σβη­τή­σου­με το ιατρο­δι­κα­στι­κό εύρη­μα των σφυγ­μών. Κάνου­με την τρί­χα τρι­χιά, σκο­τώ­νο­νται οι άνθρω­ποι επει­δή δια­φω­νούν για το μωρό;».

«Ο κατη­γο­ρού­με­νος προ­σπά­θη­σε να παρα­πλα­νή­σει την αστυ­νο­μία. Η αρχή της αυτο­ε­νο­χο­ποί­η­σης δεν έχει ηθι­κό έρει­σμα σε αυτήν την περί­πτω­ση», κατέ­λη­ξε η εισαγγελέας.

 

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο