Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας Γραμματέας Ένας Πρωθυπουργός Μία Εταιρεία και η Χαμένη Τιμή της Καταρίνα Μπλουμ

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

(ή αλλιώς, Η Στρα­τη­γι­κή Επιλογή)

Κυρια­κή, 18 Απρι­λί­ου 2010

Διε­νέρ­γεια δημό­σιου διε­θνούς δια­γω­νι­σμού για την χωρο­θέ­τη­ση, κατα­σκευή, λει­τουρ­γία και εκμε­τάλ­λευ­ση δημό­σιου υπό­γειου χώρου στάθ­μευ­σης αυτο­κι­νή­των στην Αθή­να με το σύστη­μα παρα­χώ­ρη­σης της εκμετάλλευσης

Κυρια­κή, 18 Απρι­λί­ου 2010

Νομι­κός έλεγ­χος της εται­ρεί­ας, σύντα­ξη έκθε­σης τίτλων, ενη­με­ρω­τι­κού τεύ­χους, δια­κή­ρυ­ξης και λοι­πών τευ­χών δημο­πρά­τη­σης για την πώλη­ση της ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΕ σε ιδιώτη

Κυρια­κή, 18 Απρι­λί­ου 2010

Δια­πραγ­μά­τευ­ση και κατάρ­τι­ση συμ­βά­σε­ων για την παρα­χώ­ρη­ση από την Υ.Π.Α. σε ιδιώ­τες εκμε­ταλ­λεύ­σε­ων εντός των διε­θνών αερο­δρο­μί­ων της χώρας

Κυρια­κή, 18 Απρι­λί­ου 2010

Ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση εγκα­τα­στά­σε­ων πρώ­ην Ανα­το­λι­κού Αερολιμένα

Κυρια­κή, 18 Απρι­λί­ου 2010

Μικρό Καβού­ρι

Κυρια­κή, 18 Απρι­λί­ου 2010

Ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των θυγα­τρι­κών και λοι­πών συμ­με­το­χών της Ολυ­μπια­κής Αερο­πο­ρί­ας Α.Ε.

Παρα­χώ­ρη­ση, από το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο (ΥΠΕΘΟ) σε ιδιώ­τες, της ολο­κλή­ρω­σης και δια­χεί­ρι­σης-εκμε­τάλ­λευ­σης 18 Του­ρι­στι­κών Λιμέ­νων και συνα­φών εγκα­τα­στά­σε­ων σε όλη την Ελλάδα.

Εκπό­νη­ση ορι­στι­κού στρα­τη­γι­κού σχε­δί­ου αξιο­ποί­η­σης των περιου­σια­κών στοι­χειών της ΕΤΑ ΑΕ (286 ακι­νή­των συνολικά)

Ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΟΛΘ ΑΕ – Εισα­γω­γή στο ΧΑΑ Αθηνών

Πέμ­πτη, 15 Απρι­λί­ου 2010

Ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΟΛΠ ΑΕ – Εισα­γω­γή στο ΧΑΑ Αθηνών

Και

Ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του Σταθ­μού Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων (ΣΕΜΠΟ)

***

Όχι, η λίστα, πού δια­βά­ζε­τε δεν είναι οι δρα­στη­ριό­τη­τες κάποιου επεν­δυ­τι­κού fund ή η «σκα­λέ­τα σχε­δια­σμού» κάποιου μεσί­τη αστι­κών συμβάσεων.

Είναι η δρα­στη­ριό­τη­τα του νέου ΓΓ της κυβέρ­νη­σης κου Σαγιά.

Το χρο­νι­κό και η αποτίμηση.

Δευ­τέ­ρα 26/1/2015

Η κυβέρ­νη­ση σχη­μα­τί­ζε­ται εντός 2 ωρών με σύμπρα­ξη των κομ­μά­των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ. Στα δημο­σιο­γρα­φι­κά γρα­φεία από την προη­γου­μέ­νη, έχει διαρ­ρεύ­σει το Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο. Γραμ­μα­τέ­ας της Κυβέρ­νη­σης, δηλ. αυτός που συν­δέ­ει και μετα­φέ­ρει τη βού­λη­ση του Πρω­θυ­πουρ­γι­κού Γρα­φεί­ου προς τους Υπουρ­γούς και συντο­νί­ζει το κυβερ­νη­τι­κό έργο, ορί­ζε­ται ο δικη­γό­ρος Σπύ­ρος Σαγιάς.

Άγνω­στο όνο­μα για τους πολ­λούς και οι ερω­τή­σεις αρχίζουν.

Ο νέος Γραμ­μα­τέ­ας έχει πλού­σια δρα­στη­ριό­τη­τα, αλλά όχι σε κάποια «κινή­μα­τα», που αρε­σκό­ταν η νυν κυβέρ­νη­ση (του­λά­χι­στον πριν τις εκλο­γές του 2012), να δραστηριοποιείται.

Είναι ο βασι­κός Νομι­κός Σύμ­βου­λος και Συνερ­γά­της των βασι­κών ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ της κυβέρ­νη­σης Παπαν­δρέ­ου, δρα­στη­ριό­τη­τα που επε­κτεί­νε­ται και κατά την περί­ο­δο της κυβέρ­νη­σης Παπαδήμου.

Πέμ­πτη 29/1/2015

Η κυβέρ­νη­ση προ­σλαμ­βά­νει ως σύμ­βου­λο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών τη γαλ­λο­α­με­ρι­κα­νι­κή Τρά­πε­ζα Lazard.

Ποια είναι η Lazard;

H Lazard εμφα­νί­ζε­ται στο προ­σκή­νιο τον Αύγου­στο του 2010,όταν προ­σλαμ­βά­νε­ται από την κυβέρ­νη­ση Παπαν­δρέ­ου μαζί με την Deutche Bank και την HSBC,για να επε­ξερ­γα­στεί, προ­ω­θή­σει και υλο­ποι­ή­σει την απο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση τραπεζών.

Τον Νοέμ­βριο του 2011 και συγκε­κρι­μέ­να στις 2 Νοεμ­βρί­ου (ΦΕΚ 2454/Β/2–11-2011) η καταρ­ρέ­ου­σα κυβέρ­νη­ση Παπανδρέου(αντικαταστάθηκε με αυτήν του Παπα­δή­μου μετά από μερι­κές μέρες), φρο­ντί­ζει πριν παραι­τη­θεί, να προ­σλά­βει την Lazard, για να επε­ξερ­γα­στεί, προ­ω­θή­σει και υλο­ποι­ή­σει το PSI και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση στρα­τη­γι­κών επι­χει­ρή­σε­ων του Δημο­σί­ου και ακι­νή­του περιουσίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως τότε κόμ­μα της αντι­πο­λί­τευ­σης κατα­θέ­τει 3 Ερω­τή­σεις για την ειδι­κή σχέ­ση Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και Lazard.

Δύο ερω­τή­σεις κατα­θέ­τει ο πρό­ε­δρος της ΚΟ Α. Τσί­πρας, διά των οποί­ων «ανα­ρω­τά­ται», για­τί το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο επέ­λε­ξε τη Lazard ενώ δια­θέ­τει δικούς του νομι­κούς συμ­βού­λους (μετα­ξύ των οποί­ων ήταν και ο νυν Γραμ­μα­τέ­ας του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου ως εξω­τε­ρι­κός συνερ­γά­της) και δαπα­νά άνευ λόγου χρήματα.

Ανέ­ξο­δη …Ερώ­τη­ση.

Υπάρ­χει όμως και μία άλλη Ερώ­τη­ση βου­λευ­τών του ΣΥΡΙΖΑ, προ­ε­ξάρ­χο­ντος του νυν υπουρ­γού Παν. Λαφα­ζά­νη τον Ιού­νιο του 2014, διά της οποί­ας αφή­νουν υπό­νοιες για το εύρος τιμών αγο­ραί­ας αξί­ας, που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Lazard και Morgan Stanley, σχε­τι­κά με την εξα­γο­ρά από το ΤΧΣ του μετο­χι­κού πακέ­του της Τρά­πε­ζας EUROBANK.

Τα κεί­με­να των ερω­τή­σε­ων υπάρ­χουν εδώ: iefimerida.gr

***

Ας πάμε όμως λίγο παρακάτω.

Την Τρί­τη 27/1/2015 ο νέος Υπουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας κος Δρί­τσας, δηλώ­νει ότι η περαι­τέ­ρω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του λιμέ­νος Πει­ραιώς, σταματάει.

Την Τετάρ­τη 28/1/2015 όμως, ο νέος Υπ. Οικ. κος Βαρου­φά­κης σε συνέ­ντευ­ξή του στο BBC και σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση, σπεύ­δει να διορ­θώ­σει τη δήλω­ση του συνα­δέλ­φου του στην κυβέρ­νη­ση και δηλώ­νει ‚ότι η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του λιμέ­νος Πει­ραιώς θα συνεχιστεί,ενώ σήμε­ρα δηλώνει,ότι ΄΄η κυβέρ­νη­ση δεν πρό­κει­ται να επέμ­βει στις ήδη ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νες δημό­σιες επι­χει­ρή­σεις και θα συνε­χί­σει την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΛΠ΄΄.

Κάποιος μπο­ρεί να απο­ρή­σει ‑και λογι­κά-για αυτές τις κινή­σεις της κυβέρνησης.

Μπο­ρεί να ανα­ρω­τη­θεί, για­τί ενώ κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο ο ΣΥΡΙΖΑ δήλω­νε άλλα, τώρα πράτ­τει διαφορετικά.

Δήλω­νε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα;

Ας θυμη­θού­με.

Η βασι­κή γραμ­μή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ότι οι περαι­τέ­ρω ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις στα­μα­τούν (για τα ήδη ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­να μετο­χι­κά κεφά­λαια και πάγια σε ιδιώ­τες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε τίποτα),ενώ προ­ω­θού­σε διά κορυ­φαί­ων στε­λε­χών του και νυν Υπουρ­γών του Οικο­νο­μι­κού Επι­τε­λεί­ου (Στα­θά­κης, Βαλα­βά­νη), το μοντέ­λο των ΣΔΙΤ (συμπρά­ξεις Δημο­σί­ου — Ιδιω­τι­κού Τομέα), καθώς και της εκμε­τάλ­λευ­σης …ακί­νη­της περιουσίας.

Τι σημαί­νει όμως ΣΔΙΤ;

ΣΔΙΤ είναι συνή­θως οι μακρο­χρό­νιες μισθώ­σεις και παρα­χω­ρή­σεις αδειών εκμε­τάλ­λευ­σης περιου­σί­ας του Δημο­σί­ου από Ιδιω­τι­κούς Ομί­λους. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα ΣΔΙΤ είναι η Αττι­κή Οδός, η Νέα Οδός, η Ολυ­μπία Οδός ‚το αερο­δρό­μιο «Ελ.Βενιζέλος», κ.τ.λ

Περι­λαμ­βά­νουν ελά­χι­στη χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον Ιδιώ­τη (δεν ξεπερ­νά­ει ποτέ το 10%), χρη­μα­το­δό­τη­ση από τις Τρά­πε­ζες με εγγύ­η­ση του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και κον­δύ­λια από το ΕΣΠΑ και αυτά με εγγύ­η­ση του Ελλ. Δημοσίου.

Ο Ιδιώ­της, δηλ. κατα­σκευά­ζει το έργο με ελά­χι­στα ίδια κεφά­λαια και το εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα, ώστε να έχει κέρ­δη ή υπερ­κέρ­δη. Συνή­θως το δεύτερο…

Συμπε­ρα­σμα­τι­κά κλεί­νου­με ‑για την ώρα- με το κάτωθι.

Η κυβέρ­νη­ση της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης «Αρι­στε­ράς» έχει κάνει ήδη την στρα­τη­γι­κή της επι­λο­γή. Την είχε επι­λέ­ξει, πριν ακό­μα και από την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, απλώς τώρα τη στε­λε­χώ­νει με τους «ειδι­κούς» προς διεκπεραίωση.

Δεν είναι ζήτη­μα όμως προσωπικό.

Η κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να πρά­ξει τίπο­τα εκτός των ορί­ων, που τίθε­νται από τους κανό­νες της ΕΕ. Και οι κανό­νες της Ε.Ε. είναι αυτοί,που απαι­τούν προς υλο­ποί­η­ση τους και τη LAZARD και τις ΣΔΙΤ και διά­φο­ρα άλλα,που δεν απέ­χουν καθό­λου από την στρα­τη­γι­κή της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης (η ρητο­ρεία είναι άλλο θέμα).

Στην πορεία, όσο απο­μα­κρύ­νε­ται ο Λαός από τη «μέθη» των εκλο­γών και την «ελπί­δα που έρχε­ται», θα το αντιληφθεί.

Και τότε η Κυβέρ­νη­ση μαζί με τους κοι­νου­βου­λευ­τι­κούς συμ­μά­χους της (που δεν είναι μόνο οι ΑΝ.ΕΛΛ.), διό­τι οι συμ­μα­χί­ες χτί­ζο­νται πάνω στην ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ και όχι στις ρητο­ρεί­ες, θα ανα­γκα­στεί εκ των πραγ­μά­των να αντι­με­τω­πί­σει τον πραγ­μα­τι­κό της αντίπαλο.

Οι μάσκες θα πέσουν και ο χρό­νος τρέ­χει πολύ γρήγορα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο