Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Κώστας Γεωργιάδης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 66 ετών, μετά από μάχη με τον καρ­κί­νο ο δημο­σιο­γρά­φος Κώστας Γεωρ­γιά­δης. Είχε ξεκι­νή­σει τη δημο­σιο­γρα­φία στην εφη­με­ρί­δα «Ριζο­σπά­στης», εργά­στη­κε επί πολ­λά έτη στην «Ελευ­θε­ρο­τυ­πία», ενώ υπήρ­ξε συμπα­ρου­σια­στής του αεί­μνη­στου Φίλιπ­που Συρί­γου στη εκπο­μπή της ΕΡΤ «Αθλη­τι­κές Συνα­ντή­σεις». Το 1996, ο Κώστας Γεωρ­γιά­δης είχε την ιδέα και υπήρ­ξε δημιουρ­γός της πρώ­της ελλη­νι­κής αθλη­τι­κής δια­δι­κτυα­κής ιστο­σε­λί­δας, τη Sportline.gr, η οποία στη συνέ­χεια ονο­μά­στη­κε Sport.gr.

Στη συλ­λυ­πη­τή­ρια ανα­κοί­νω­ση του Πανελ­λή­νιου Συν­δέ­σμου Αθλη­τι­κού Τύπου αναφέρεται:

«Ο Πανελ­λή­νιος Σύν­δε­σμος Αθλη­τι­κού Τύπου (ΠΣΑΤ) απο­χαι­ρε­τά με οδύ­νη τον δημο­σιο­γρά­φο Κώστα Γεωρ­γιά­δη, o οποί­ος έφυ­γε σήμε­ρα (18/3) από τη ζωή σε ηλι­κία 66 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Κώστας Γεωρ­γιά­δης ξεκί­νη­σε τη δημο­σιο­γρα­φία στην εφη­με­ρί­δα «Ριζο­σπά­στης», εργά­στη­κε επί πολ­λά έτη στην «Ελευ­θε­ρο­τυ­πία», ενώ υπήρ­ξε συμπα­ρου­σια­στής του αεί­μνη­στου Φίλιπ­που Συρί­γου στη εκπο­μπή της ΕΡΤ «Αθλη­τι­κές Συναντήσεις».

Το 1996, ο Κώστας Γεωρ­γιά­δης είχε την ιδέα και υπήρ­ξε δημιουρ­γός της πρώ­της ελλη­νι­κής αθλη­τι­κής δια­δι­κτυα­κής ιστο­σε­λί­δας, τη Sportline.gr, η οποία στη συνέ­χεια ονο­μά­στη­κε Sport.gr.

Πρω­το­πό­ρος στις νέες τεχνο­λο­γί­ες και στο δια­δί­κτυο συντό­νι­ζε τη δημιουρ­γία των επί­ση­μων ιστο­σε­λί­δων των περισ­σό­τε­ρων ελλη­νι­κών αθλη­τι­κών Ομοσπονδιών.

Ο Κώστας Γεωρ­γιά­δης ήταν ένας χαρι­σμα­τι­κός άνθρω­πος, ιδιαί­τε­ρα αγα­πη­τός στους συνα­δέλ­φους, εξαι­ρε­τι­κός δημο­σιο­γρά­φος και στη συνέ­χεια υπήρ­ξε δάσκα­λος για τα νέα παι­διά που εργά­στη­καν ως δημο­σιο­γρά­φοι στη Sportline.

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του ΠΣΑΤ συλ­λυ­πεί­ται θερ­μά τους οικεί­ους του Κώστα Γεωργιάδη.

Ας είναι ελα­φρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… ».

 

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο