Συντάκτης iraklis3

Παιδεία
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις

«Πτώ­ση των βάσε­ων» ανα­μέ­νε­ται να σημειω­θεί στις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις, σύμ­φω­να με το φρο­ντι­στή-εκπαι­δευ­τι­κό, Γιώρ­γο Χατζη­τέ­γα. Στο 1ο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο…

Κοινωνία
Meteo: Μεγάλος κίνδυνος για ανεξέλεγκτες φωτιές το Σαββατοκύριακο — Ιδίως στην Αττική

Δυνη­τι­κά επι­κίν­δυ­νες πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ανα­μέ­νε­ται να επι­κρα­τή­σουν στην ανα­το­λι­κή ηπει­ρω­τι­κή χώρα (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής) και στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια…

Παιδεία
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ανα­κοι­νώ­θη­καν το μεση­μέ­ρι της Τρί­της στην ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας τα απο­τε­λέ­σμα­τα για τις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Εδώ μπο­ρεί­τε να…