Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αίσχος σε βάρος ανάπηρου: Ο ΕΦΚΑ ζητά από τετραπληγικό φοιτητή επιστροφή επιδομάτων σχεδόν 30.000 ευρώ!

Την εφά­παξ επι­στρο­φή του ποσού των 28.726 ευρώ (!), που έλα­βε ως επί­δο­μα τετρα­πλη­γί­ας — παρα­πλη­γί­ας για τρία χρό­νια ζητά ο ΕΦΚΑ από άνερ­γο φοι­τη­τή με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, σε ένα ακό­μα επει­σό­διο της αντια­να­πη­ρι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας κρά­τους και κυβερνήσεων.

Την απάν­θρω­πη αυτή πρα­κτι­κή καταγ­γέλ­λουν οι γονείς του νεα­ρού φοι­τη­τή που μέχρι και σήμε­ρα αντι­με­τω­πί­ζει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, με τον ίδιο και την οικο­γέ­νειά του να αδυ­να­τούν να επι­στρέ­ψουν τα χρήματα.

Αλλω­στε, για την εξα­σφά­λι­ση της αξιο­πρε­πούς δια­βί­ω­σής του, οι γονείς του φρο­ντί­ζουν να μη δια­κο­πεί η συμ­με­το­χή του σε εργο­θε­ρα­πεία και φυσι­κο­θε­ρα­πεία, το κόστος των οποί­ων κατα­βάλ­λουν οι ίδιοι, αφού μόλις συμπλή­ρω­σε το 22ο έτος ηλι­κί­ας του, το ασφα­λι­στι­κό του ταμείο στα­μά­τη­σε τη συμ­με­το­χή στο κόστος των θεραπειών.

Ο Θεο­δό­σης Σαρ­μα­δά­κης ήταν 14 χρό­νων τον Ιού­λη του 2014, όταν υπέ­στη αυτό­μα­τη ενδο­ε­γκε­φα­λι­κή και ενδο­κοι­λια­κή αιμορ­ρα­γία μετά από ανεύ­ρυ­σμα. Στις 8/7/2014 εισή­χθη σε Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας, όπου και έδω­σε μία πολύ μεγά­λη μάχη για να κρα­τη­θεί στη ζωή, ενώ έναν μήνα μετά εξήλ­θε από τη ΜΕΘ, έπρε­πε όμως να ανα­πνέ­ει μέσω τρα­χειο­στο­μί­ας. Αυτή η τερά­στια περι­πέ­τεια της υγεί­ας του, του προ­κά­λε­σε αρι­στε­ρή ημι­πλη­γία με δυσχέ­ρεια γρα­φής και ανα­γνω­ρι­σμέ­νο ποσο­στό ανα­πη­ρί­ας 80% έως τις 31/1/2018 και γι’ αυτό κρί­θη­κε απα­ραί­τη­το να εισα­χθεί σε κέντρο απο­κα­τά­στα­σης στη Λάρισα.

Οι γονείς του δεν είχαν την οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα να σηκώ­σουν το μεγά­λο βάρος από το κόστος για την αντι­με­τώ­πι­ση του τόσο σοβα­ρού προ­βλή­μα­τος υγεί­ας του παι­διού. Στις 13/1/2015 κατέ­θε­σαν αίτη­ση για χορή­γη­ση του επι­δό­μα­τος τετρα­πλη­γί­ας — παρα­πλη­γί­ας στο Περι­φε­ρεια­κό Υπο­κα­τά­στη­μα ΕΦΚΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης, η οποία απορ­ρί­φθη­κε έξι μήνες μετά. Η οικο­γέ­νεια κατέ­θε­σε ένστα­ση και δικαιώ­θη­κε το 2018 όταν με από­φα­ση του διευ­θυ­ντή του Περι­φε­ρεια­κού Υπο­κα­τα­στή­μα­τος ΕΦΚΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης εγκρί­θη­κε και χορη­γή­θη­κε το αιτη­θέν επί­δο­μα από 13/1/2015 έως την 31/1/2018.

Ομως, οι δοκι­μα­σί­ες για την οικο­γέ­νεια δεν στα­μά­τη­σαν. Ο ΕΦΚΑ ξεκί­νη­σε ενδο­στρε­φή δίκη ενώ­πιον του Τρι­με­λούς Διοι­κη­τι­κού Πρω­το­δι­κεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης και πέτυ­χε την ακύ­ρω­ση της από­φα­σης χορή­γη­σης του επιδόματος.

Σήμε­ρα, ζητούν, από τον φοι­τη­τή πλέ­ον, την εφά­παξ και μάλι­στα έντο­κη επι­στρο­φή του επι­δό­μα­τος που χορη­γή­θη­κε πριν από 5 χρό­νια και αγγί­ζει το ποσό των 28.726,18 ευρώ (27.036,40 ευρώ καθα­ρό κεφά­λαιο και 1.689,78 ευρώ τόκοι).

Μετά από συνε­χείς ενστά­σεις η Διοι­κη­τι­κή Επι­τρο­πή της Περι­φε­ρεια­κής Υπη­ρε­σί­ας Η’ Τοπι­κής Διεύ­θυν­σης του Ηλε­κτρο­νι­κού ΕΦΚΑ δέχε­ται την ένστα­ση μόνο ως προς το σύνο­λο των τόκων.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο