Συντάκτης Sotiris

Διεθνή
Κόσοβο: ΝΑΤΟκρατούμενοι οι σερβικοί δήμοι του προτεκτοράτου

Εκα­το­ντά­δες στρα­τιώ­τες του ΝΑΤΟ, με πλή­ρη εξάρ­τυ­ση, έχουν ανα­πτυ­χθεί στους μεγά­λους σερ­βι­κούς δήμους του βόρειου Κοσό­βου, όπου πάνο­πλες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις της Πρί­στι­να επι­χει­ρούν από…

Κοινωνία
Μυτιλήνη: Βρέθηκαν κοπτικά εργαλεία των προγόνων του ανθρώπου, ηλικίας έως και 500.000 χρόνων

Κοπτι­κά εργα­λεία ανθρω­πι­δών, εργα­λεία δηλα­δή προ­γό­νων του ανθρώ­πι­νου είδους με τη σημε­ρι­νή του μορ­φή, ηλι­κί­ας έως και 500.000 χρό­νων βρήκε…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Ολοκληρωτική κάλυψη των αναγκών των πασχόντων από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας με ευθύνη του κράτους

«Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Πολ­λα­πλής Σκλή­ρυν­σης το ΚΚΕ τονί­ζει ότι η αξιο­πρε­πής ζωή με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των πασχό­ντων από…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Θ. Κοκονάς: Οι μαθητές είναι θύματα της επιμονής του υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει την Τράπεζα Θεμάτων (VIDEO)

Οι μαθη­τές μετα­τρέ­πο­νται σε θύμα­τα της επι­μο­νής του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να γίνουν οι εξε­τά­σεις μόνο μέσω της Τρά­πε­ζας Θεμά­των, σημείωσε…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
«Όχι άλλο αίμα εργατών»: Μαύρα πανιά στο υπουργείο Ναυτιλίας από τους απεργούς της Ζώνης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Μαύ­ρα πανιά κρέ­μα­σαν οι απερ­γοί της Ζώνης στο υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας, υπουρ­γείο του εγκλή­μα­τος και της εργο­δο­σί­ας, όπως το χαρα­κτη­ρί­ζουν καταγ­γέλ­λο­ντας το…

Κοινωνία
Παρέμβαση Ντογιάκου για την κυβερνοεπίθεση στο σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων

Ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Ισι­δώ­ρος Ντο­γιά­κος παρε­νέ­βη μετά τη δεύ­τε­ρη κατά σει­ρά κυβερ­νο­ε­πί­θε­ση στο σύστη­μα της τρά­πε­ζας θεμά­των, κατά…