Περιήγηση: Προτεινόμενο

Παιδεία
Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού ανα­κοι­νώ­νει την έναρ­ξη της περιό­δου για την υπο­βο­λή Αιτή­σε­ων-Δηλώ­σε­ων συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις 2024.…

Διεθνή
Πατέρας σκότωσε την 18χρονη κόρη του γιατί εμφανιζόταν σε φωτογραφία στα social media

Τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι συνε­λή­φθη­σαν στο Πακι­στάν, μετα­ξύ των οποί­ων άνδρας που κατη­γο­ρεί­ται ότι σκό­τω­σε την 18χρονη κόρη του ακο­λου­θώ­ντας τις συστάσεις…

Πολιτική
Συνάντηση του Θ. Παφίλη με τον Π. Μπελέρη και τον Θ. Γκούμα, Πρόεδρο της Ένωσης Χειμαρριωτών Αθήνας

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα στη Βου­λή, με τον Παύ­λο Μπε­λέ­ρη, γιο του Φρέ­ντη Μπε­λέ­ρη, και…