Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αγρότες: Ένα συγκλονιστικό λαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Το Σύνταγ­μα είναι ήδη ασφυ­κτι­κά γεμά­το όπως και οι γύρω δρόμοι!

Τα σωμα­τεία και οι φορείς της Αττι­κής απλώ­νο­νται σε όλη την Πανε­πι­στή­μιου ήδη!

Ένα συγκλο­νι­στι­κό λαϊ­κό συλλαλητήριο!

Εκα­το­ντά­δες αγρό­τες συγκρο­τη­μέ­νοι με τα μπλοκ τους από Θεσ­σα­λία και κεντρι­κή Μακε­δο­νία μπαί­νουν αυτοί τη στιγ­μή, στην πλα­τεία Συντάγματος.

Πίσω τους αγρό­τες από Στε­ρεά και Εύβοια. Ακο­λου­θούν τα μπλοκ από Πελο­πόν­νη­σο, Δυτι­κή Ελλά­δα και Ήπειρο.

Στη συνέ­χεια απλώ­νο­νται τα δεκά­δες σωμα­τεία της Αττι­κής που στη­ρί­ζουν τον δίκαιο αγώ­να, με χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους από όλους τους κλά­δους να δίνουν το «παρών».

«Στα μπλό­κα, στα μπλό­κα της αγρο­τιάς, να σπά­σει της κυβέρ­νη­σης ο τσα­μπου­κάς», φωνά­ζουν μαζί εργα­τιά και αγροτιά.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο