Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ακροδεξιοί «περιπολούν» στη Μεσόγειο για να αποτρέψουν τη διέλευση προσφύγων

Μια συμ­μα­χία ακρο­δε­ξιών από χώρες της Ευρώ­πης ‑κυρί­ως Γερ­μα­νία, Γαλ­λία και Ιτα­λία- έχει ανα­λά­βει δρά­ση προ­κει­μέ­νου να απο­τρέ­ψει τη διέ­λευ­ση προ­σφύ­γων και μετα­να­στών από τη Μεσό­γειο προς την Ευρώ­πη, με τη βοή­θεια Μη Κυβερ­νη­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του γερ­μα­νι­κού περιο­δι­κού Stern, η επι­χεί­ρη­ση έχει τον κωδι­κό “Υπε­ρά­σπι­ση της Ευρώ­πης” και σε αυτήν πρω­τα­γω­νι­στούν μέλη του απο­κα­λού­με­νου “Κινή­μα­τος για την δια­τή­ρη­ση της Ταυ­τό­τη­τας”, το οποίο βρί­σκε­ται υπό παρα­κο­λού­θη­ση από τις γερ­μα­νι­κές αρχές, καθώς θεω­ρεί­ται ύπο­πτο για αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή δράση.

Όπως ανα­κοί­νω­σαν την Τρί­τη τα ίδια τα μέλη της ακρο­δε­ξιάς οργά­νω­σης, ένα σκά­φος 40 μέτρων βρί­σκε­ται ήδη σε απο­στο­λή ανά­με­σα στις ακτές της Λιβύ­ης και της Ιτα­λί­ας, με σκο­πό να εμπο­δί­σει τη διέ­λευ­ση πλοια­ρί­ων προς τις ευρω­παϊ­κές ακτές. Σκο­πός τους, όπως δηλώ­νουν, είναι να κινη­το­ποιούν εγκαί­ρως την ακτο­φυ­λα­κή της Λιβύ­ης, έτσι ώστε τα πλοιά­ρια να οδη­γού­νται πίσω προς τα λιμά­νια της αφρι­κα­νι­κής χώρας. Το σκά­φος “C‑Star” που πρω­τα­γω­νι­στεί στην συγκε­κρι­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση, μισθώ­θη­κε με κεφά­λαια τα οποία συγκε­ντρώ­θη­καν μέσω εκστρα­τεί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Δια­δί­κτυο τον Μάιο, η οποία επέ­τρε­ψε στην ακρο­δε­ξιά οργά­νω­ση να συγκε­ντρώ­σει το ποσό των 76.000 ευρώ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο