Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλέξης Κουτσόγιωργας ή το παλιό μασκαρεμένο σε νέο

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Η τρέ­χου­σα προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο και τα επι­χει­ρή­μα­τα που κατα­τί­θε­νται μου θύμι­σαν το ποί­η­μα του του Μπ. Μπρεχτ «Η παρέ­λα­ση του παλιού καινούριου»:

Στε­κό­μουν πάνω σ’ ένα λόφο κι είδα το Παλιό να πλη­σιά­ζει, μα ερχό­ταν σα Νέο.
Σέρ­νο­νταν πάνω σε και­νούρ­για δεκα­νί­κια που κανέ­νας δεν είχε ξανα­δεί και βρο­μού­σε νέες μυρου­διές σαπί­λας που κανείς δεν είχε ξαναμυρίσει.
(…)

Ετσι και εγώ στέ­κο­μαι απέ­να­ντι από την οθό­νη και ακούω τον Αλε­ξή Τσί­πρα, εκπρό­σω­πο του «Νέου»,  να δίνει τη μάχη απέ­να­ντι στο «Παλιό», τη ΝΔ του κ. Μεϊμαράκη:

– «δεν θα αφή­σου­με το παλιό κατε­στη­μέ­νο που έδιω­ξε ο λαός τον Γενά­ρη να επι­στρέ­ψει τώρα από το παρά­θυ­ρο». «Στις 20 Σεπτέμ­βρη ξεμπερ­δεύ­ου­με ορι­στι­κά με το παλιό και κερ­δί­ζου­με το αύριο, ξεκι­νά­με μαζί την μεγά­λη προ­σπά­θεια να βγά­λου­με την Ελλά­δα από το βαθύ χαντά­κι που την έρι­ξαν οι πολι­τι­κοί και τα κόμ­μα­τα του χτες».

– «καθα­ρή και ισχυ­ρή εντο­λή να ξεμπερ­δέ­ψου­με με το χθες, να ξεκι­νή­σου­με την μεγά­λη πορεία για να κερ­δί­σου­με το αύριο»

– «ούτε τα κορα­κί­στι­κα του παλιού που ξαφ­νι­κά ανα­θάρ­ρη­σε από την αραί­ω­ση των γραμ­μών μας και σηκώ­νει κεφάλι»

Και θυμή­θη­κα τον αεί­μνη­στο Μένιο Κου­τσό­γιωρ­γα  τον εμπνευ­στή της μάχης του Φωτός (ΠΑΣΟΚ) απέ­να­ντι στο Σκο­τά­δι  (ΝΔ) . Αυτό την επο­χή που θα βάζαν τη Δεξιά στο χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστο­ρί­ας.  Και το μόνο που συνει­δη­τά κατά­φε­ραν (μαζί με τους επι­γό­νους) ήταν να ρίξουν  το λαό στο λάκ­κο των λεό­ντων (Ευρω­παϊ­κή Ενωση).

Και εμείς σήμερα,μετά από όσα ακού­σα­με και βιώ­σα­με μια εμπει­ρία την απο­κτή­σα­με και θα τη χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με στις εκλο­γές για να αντι­με­τω­πί­σου­με το Παλιό που δεν παρέ­δω­σε τα όπλα, αλλά ανα­συ­γκρο­τή­θη­κε, μασκα­ρεύ­τη­κε και παρου­σιά­ζε­ται σαν Νέο:

– Της Πρώ­της Φοράς Αρι­στε­ρής κυβέρ­νη­σης που για να εξυ­πη­ρε­τή­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου και να δώσει δια­πι­στευ­τή­ρια στην Ευρώ­πη συνερ­γά­στη­κε με την εθνι­κι­στι­κή Δεξιά.

– Αυτής της κυβέρ­νη­σης που, για τους ίδιους λόγους, επέ­λε­ξε για Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας τον Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο και στε­λέ­χω­σε τις κρί­σι­μες θέσεις του κρα­τι­κού και κυβερ­νη­τι­κού μηχα­νι­σμού με ανθρώ­πους που υπη­ρέ­τη­σαν επι­τυ­χώς κατά το παρελ­θόν αντι­λαϊ­κές πολιτικές.

– Η ίδια κυβέρ­νη­ση που όχι μόνο δεν κατάρ­γη­σε κανέ­να μνη­μο­νια­κό νόμο (εξε­λέ­γη με σημαία το σύν­θη­μα «Με ένα νόμο θα καταρ­γή­σου­με τα μνη­μό­νια»), που όχι μόνο βάδι­ζε για εφτά μήνες με πυξί­δα τις οδη­γί­ες και τις δεσμεύ­σεις στην ΕΕ, αλλά υπέ­γρα­ψε ένα εξο­ντω­τι­κό και βάρ­βα­ρο για το λαό 3ο Μνημόνιο.

– Αυτοί οι ίδιοι που σήμε­ρα προ­σπα­θούν να μας ξεγε­λά­σουν πάλι  λέγο­ντας μας ότι είναι δυνα­τόν να αμβλυν­θούν οι  συνέ­πειες από το τρί­το μνη­μό­νιο για να υπο­κλέ­ψουν την ψήφο μας.

Γι’ αυτό και εμείς μετρώ­ντας τη στά­ση τους απέ­να­ντι στη ζωή μας, και ξέρο­ντας ότι αυτό το 3ο Μνη­μό­νιο είναι  είναι κοι­νό κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη ΝΔ (και για ΠΟΤΑΜΙ – ΑΝΕΛ — ΠΑΣΟΚ)  θα ακού­σου­με την προ­τρο­πή του κ. Αλέ­ξη Τσί­πρα: «Ας ξεμπερ­δέ­ψου­με λοι­πόν ορι­στι­κά με το παρελ­θόν, ας ξεκι­νή­σου­με τον αγώ­να να κερ­δί­σου­με το αύριο» βάζο­ντας στο χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστο­ρί­ας αυτόν και τους ομοί­ους του και όσους υπη­ρε­τούν και δια­χρο­νι­κά υπη­ρέ­τη­σαν (Λαφα­ζά­νης κλπ.) τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου  και θα επι­λέ­ξου­με το πραγ­μα­τι­κό και­νού­ριο. Και το πραγ­μα­τι­κά και­νού­ριο θα προ­κύ­ψει με οικο­νο­μία που θα υπη­ρε­τεί τις ανά­γκες του λαού και όχι το κέρ­δος του κεφα­λαί­ου και για να γίνει αυτό πρέ­πει εμείς να πάρου­με τα κλει­διά της οικο­νο­μί­ας και της κοι­νω­νί­ας, με τη δικιά μας εξου­σία.  Και αυτό εκπρο­σω­πεί το ΚΚΕ

Και την επο­μέ­νη των εκλο­γών το ΚΚΕ θα είναι ο σύντρο­φος  μας στην πάλη μας ενά­ντια στη φτώ­χεια, στην ανερ­γία, στην εξα­θλί­ω­ση, την ώρα που όλα τα άλλα κόμ­μα­τα θα είναι στοι­χι­σμέ­να στην ίδια γραμ­μή, δηλα­δή πώς θα εφαρ­μό­σουν τα μνημόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο