Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλέξης Μινωτής

Ο κορυ­φαί­ος δρα­μα­τι­κός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Αλέ­ξης Μινω­τής γεν­νή­θη­κε στα Χανιά στις 8 Αυγού­στου 1906. Μετά τις εγκύ­κλιες σπου­δές του στο γυμνά­σιο διο­ρί­στη­κε υπάλ­λη­λος στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα Χανί­ων. Το 1921 ήρθε στην Αθή­να και άρχι­σε ως ερα­σι­τέ­χνης ηθο­ποιός να εμφα­νί­ζε­ται «επί σκη­νής» με διά­φο­ρα θεα­τρι­κά συγκρο­τή­μα­τα — θιά­σους. Αργό­τε­ρα, όμως, επι­δό­θη­κε ως επαγ­γελ­μα­τί­ας ηθο­ποιός λαμ­βά­νο­ντας μέρος και σε επαρ­χια­κές θεα­τρι­κές περιο­δεί­ες με τους θιά­σους Βεά­κη και Νέζερ παρου­σιά­ζο­ντας τον «Οιδί­πο­δα τύραν­νο». Ανα­γνω­ρί­σθη­κε από τους καλύ­τε­ρους πρω­τα­γω­νι­στές του Εθνι­κού Θεά­τρου, στις παρα­στά­σεις του οποί­ου στην Αγγλία (1939) με τον «Αμλετ» του Σαίξ­πηρ κρί­θη­κε από τους Αγγλους κρι­τι­κούς ως Παγκό­σμιος καλύ­τε­ρος Αμλετ των τελευ­ταί­ων 50 ετών.

Το 1940 παντρεύ­τη­κε την Κατί­να Παξι­νού. Στην περί­ο­δο της Κατο­χής στην Ελλά­δα (1941) ο Αλέ­ξης Μινω­τής κατέ­φυ­γε στις ΗΠΑ. Το 1946 έλα­βε μέρος στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία του Αλφρεντ Χίτσκοκ «Notorious» μαζί με τον Κάρι Γκραντ και την Ινγκριντ Μπέρ­γκ­μαν. Την ίδια χρο­νιά συμ­με­τεί­χε ακό­μη στην ται­νία «Chase» μαζί με την Μισέλ Μορ­γκάν. Το 1958 ανέ­βα­σε στην Αμε­ρι­κή (Dallas Civil Opera) και στο Κόβεντ Γκάρ­ντεν στο Λον­δί­νο την όπε­ρα του Κερου­μπί­νι «Μήδεια» με πρω­τα­γω­νί­στρια την Μαρία Κάλ­λας. Η παρά­στα­ση εκεί­νη κρί­θη­κε ως βάση υψη­λού υπο­δείγ­μα­τος σύγ­χρο­νης σκη­νο­θε­σί­ας μελο­δρά­μα­τος (όπε­ρας). Επί­σης, εμφα­νί­σθη­κε και στο Μπρο­ντ­γου­έι στην «Ηλέ­κτρα» με την Μαρί­κα Κοτο­πού­λη. Ο Αλέ­ξης Μινω­τής είχε επί­σης λάβει μέρος και στην ξένη κινη­μα­το­γρα­φι­κή επι­τυ­χία «Γη των Φαραώ» με την Τζό­αν Κόλινς.

Πέθα­νε στην Αθή­να στις 11 του Νοέμ­βρη 1990 μένο­ντας πιστός στη μνή­μη της συζύ­γου του Κατί­νας Παξι­νού μέχρι το θάνα­τό του.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο