Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλβανία: Πέθανε η σύζυγος του Ένβερ Χότζα, Νεζμιγιέ

Έφυ­γε χθες από τη ζωή, σε ηλι­κία 99 ετών, η χήρα του Ένβερ Χότζα, Νεζμιγιέ.

Τον θάνα­το της Νεζ­μι­γιέ Χότζα στο μικρό δια­μέ­ρι­σμά της σε προ­ά­στιο των Τιρά­νων επι­βε­βαί­ω­σε η νύφη της σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με το Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

Η φίλη της Βίτο Κάπο περιέ­γρα­ψε την Νεζ­μι­γιέ ως «μια πολύ ευαί­σθη­τη γυναί­κα, μια υπο­δειγ­μα­τι­κή μητέ­ρα και σύζυ­γο, που βρι­σκό­ταν πάντα δίπλα στον Ενβέρ Χότζα».

Μέχρι και το τέλος της ζωής της, η ίδια παρέ­μει­νε πιστή στα ιδα­νι­κά της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης, υπο­στη­ρί­ζο­ντας την πολι­τι­κή κλη­ρο­νο­μιά του συζύ­γου της. «Η εμπι­στο­σύ­νη μου στο κομ­μου­νι­στι­κό ιδε­ώ­δες δεν θα πεθά­νει ποτέ» δήλω­νε σε συνέ­ντευ­ξή της στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο το 2008.

Υπε­ρα­σπί­ζο­νταν μέχρι τέλους τον άντρα της, κόντρα στην αστι­κή προ­πα­γάν­δα που κυριάρ­χη­σε στην Αλβα­νία μετά την πτώ­ση του σοσια­λι­σμού, ως έναν «ιδα­νι­κό ηγέ­τη που γνώ­ρι­ζε πώς να υπε­ρα­σπι­στεί τη χώρα του από εσω­τε­ρι­κούς και εξω­τε­ρι­κούς εχθρούς που απει­λού­σαν την ύπαρ­ξη της Αλβανίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο