Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΓΤ του ΚΚΕ για τη σύνοδο της ΚΕ: Σχετικά με τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις και τα άμεσα καθήκοντα του Κόμματος

Συνε­δρί­α­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ κι έθε­σε τα άμε­σα καθή­κο­ντα του Κόμ­μα­τος στο έδα­φος των διε­θνών κι εγχώ­ριων εξελίξεων.

Σε διε­θνές επί­πε­δο ξεχω­ρί­ζει ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία, αλλά και η συνο­λι­κή όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών και αντι­θέ­σε­ων, τόσο ανά­με­σα στο ευρω­α­τλα­ντι­κό στρα­τό­πε­δο (ΗΠΑ — ΕΕ — ΝΑΤΟ) με το υπό δια­μόρ­φω­ση ευρω­α­σια­τι­κό (Ρωσία, Κίνα), όσο και στο εσω­τε­ρι­κό των καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, ειδι­κά αυτών της ΕΕ. Τα δεδο­μέ­να του πολέ­μου συντεί­νουν ότι αυτός ο πόλε­μος θα είναι παρα­τε­τα­μέ­νος σε κατεύ­θυν­ση κλι­μά­κω­σης, με ενί­σχυ­ση του κιν­δύ­νου γενί­κευ­σής του. Σε αυτό συντεί­νουν, μετα­ξύ άλλων, και η τερά­στια συγκέ­ντρω­ση πυρός στην περιο­χή του πολέ­μου, η διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ με νέες χώρες, η νέα κούρ­σα εξο­πλι­σμών, η επέ­κτα­ση της δρά­σης του ΝΑΤΟ σε όλη την υδρό­γειο με βάση τη νέα «Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη του ΝΑΤΟ», που απο­φα­σί­στη­κε στην πρό­σφα­τη Σύνο­δο Κορυ­φής στη Μαδρίτη.

Στο παρα­πά­νω πλαί­σιο είναι ενταγ­μέ­νος και ο αντα­γω­νι­σμός των αστι­κών τάξε­ων Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας, που κατα­γρά­φει πορεία κλι­μά­κω­σης. Οι εξε­λί­ξεις αυτές καταρ­ρί­πτουν τις θέσεις της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των ότι η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και τους άλλους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ απο­τε­λεί ασπί­δα προ­στα­σί­ας από τις απα­ρά­δε­κτες διεκ­δι­κή­σεις του τουρ­κι­κού κρά­τους, όπως εκδη­λώ­νε­ται με την αύξη­ση των παρα­βιά­σε­ων του ελλη­νι­κού ενα­έ­ριου χώρου και των υπερ­πτή­σε­ων, το δόγ­μα της «Γαλά­ζιας Πατρί­δας», τη θέση για απο­στρα­τι­κο­ποί­η­ση των ελλη­νι­κών νησιών, την οποία συν­δέ­ει με την αμφι­σβή­τη­ση της ίδιας της ελλη­νι­κής κυριαρ­χί­ας τους. Είναι φανε­ρό ότι αυτό που κρί­νει τη στά­ση του ευρω­α­τλα­ντι­σμού είναι η στα­θε­ρο­ποί­η­ση της Τουρ­κί­ας ως μέλους του ΝΑΤΟ, η απο­δυ­νά­μω­ση των σχέ­σε­ων Τουρ­κί­ας — Ρωσί­ας, η θωρά­κι­ση της ΝΑ πτέ­ρυ­γας της συμ­μα­χί­ας και τα γενι­κό­τε­ρα ευρω­α­τλα­ντι­κά στρα­τη­γι­κά σχέ­δια και από αυτήν την άπο­ψη η κλι­μά­κω­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης συνυ­πάρ­χει με τις προ­σπά­θειες για έναν επώ­δυ­νο συμ­βι­βα­σμό, σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας.

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή εκτι­μά ότι το επό­με­νο διά­στη­μα θα απο­κα­λυ­φθούν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο οι αξε­πέ­ρα­στες αντι­φά­σεις του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, ενώ την ίδια στιγ­μή ιμπε­ρια­λι­στι­κοί οργα­νι­σμοί και πολυ­ε­θνι­κοί όμι­λοι συγκλί­νουν σε όλο και πιο δυσοί­ω­νες προ­βλέ­ψεις, με ορα­τά τα σημά­δια επι­βρά­δυν­σης της διε­θνούς οικο­νο­μί­ας και με αύξη­ση της πιθα­νό­τη­τας εκδή­λω­σης μιας νέας διε­θνούς κρί­σης υπερ­συσ­σώ­ρευ­σης. Πάνω σε αυτό το έδα­φος οξύ­νο­νται οι αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της ΕΕ που αφο­ρούν τις επι­λο­γές σχε­τι­κά με τη δημο­σιο­νο­μι­κή και νομι­σμα­τι­κή πολι­τι­κή, την ενερ­γεια­κή πολι­τι­κή, αλλά και τη στά­ση απέ­να­ντι στην επι­λο­γή της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ για κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου. Παρά τον σημε­ρι­νό ρυθ­μό ανά­πτυ­ξης της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας, η πιθα­νή εκδή­λω­ση νέας κρί­σης στην Ευρω­ζώ­νη θα έχει σημα­ντι­κή επί­δρα­ση στην πορεία της.

Ολοι οι παρα­πά­νω κρί­σι­μοι παρά­γο­ντες επι­δρούν και στις διερ­γα­σί­ες στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, με υπαρ­κτό τον προ­βλη­μα­τι­σμό στους κόλ­πους της αστι­κής τάξης για την ανά­γκη η σύν­θε­ση της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης να εκφρά­ζει μια ευρύ­τε­ρη συναί­νε­ση των αστι­κών πολι­τι­κών δυνά­με­ων στη βάση της συμ­φω­νί­ας τους σε στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές. Αυτός ο προ­βλη­μα­τι­σμός εστιά­ζει στη δια­χεί­ρι­ση εξε­λί­ξε­ων, έτσι ώστε να εξα­σφα­λί­ζε­ται η στα­θε­ρό­τη­τα του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος απέ­να­ντι σε θετι­κές διερ­γα­σί­ες που μπο­ρούν να συντε­λε­στούν σε εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνάμεις.

Οι ίδιες οι εξε­λί­ξεις επι­βε­βαιώ­νουν ότι το ΚΚΕ είναι η μονα­δι­κή δύνα­μη που μπο­ρεί να δώσει απα­ντή­σεις ανα­δει­κνύ­ο­ντας την πραγ­μα­τι­κή διέ­ξο­δο για τα οξυ­μέ­να εργα­τι­κά — λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα που σήμε­ρα συσ­σω­ρεύ­ο­νται. Η ολο­κλη­ρω­μέ­νη απά­ντη­ση στην ακρί­βεια, στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, στην ενδε­χό­με­νη επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση, στις επι­πτώ­σεις μιας νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης, στην εργα­σια­κή ανα­σφά­λεια, στη διεκ­δί­κη­ση δου­λειάς με δικαιώ­μα­τα και εισο­δή­μα­τος που να εξα­σφα­λί­ζει μια αξιο­πρε­πή ζωή μπο­ρεί να δοθεί μόνο στην κατεύ­θυν­ση αξιο­ποί­η­σης όλων των σύγ­χρο­νων δυνα­το­τή­των της παρα­γω­γής, της τεχνο­λο­γί­ας και της επι­στή­μης για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων εργα­τι­κών — λαϊ­κών ανα­γκών. Η αντι­με­τώ­πι­ση των κιν­δύ­νων της πολε­μι­κής εμπλο­κής βρί­σκε­ται στην κατεύ­θυν­ση αμφι­σβή­τη­σης κι απο­δέ­σμευ­σης από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Το ΚΚΕ έχει ολο­κλη­ρω­μέ­νο Πρό­γραμ­μα, με βάση το οποίο απο­δει­κνύ­ε­ται ότι ο λαός μπο­ρεί να ζήσει με βάση τις δυνα­τό­τη­τες του σήμε­ρα. Γι’ αυτό και η συμπό­ρευ­ση και η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ είναι συμ­βο­λή για το σήμε­ρα, για την ενί­σχυ­ση της εργα­τι­κής — λαϊ­κής διεκ­δί­κη­σης και πάλης, αλλά και για το αύριο, την προοπτική.

Σε αυτό το πλαί­σιο, η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή εξέ­τα­σε επί­σης ζητή­μα­τα προ­ε­τοι­μα­σί­ας για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές και καλεί τα μέλη και τους φίλους του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ να βρί­σκο­νται σε θέσεις μάχης ενό­ψει μιας πιθα­νής προ­κή­ρυ­ξης εκλο­γών το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα. Απευ­θύ­νει κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης σε ευρύ­τε­ρες δυνά­μεις, οι οποί­ες ανε­ξάρ­τη­τα από επι­μέ­ρους από­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμούς ανα­γνω­ρί­ζουν στο ΚΚΕ τη στα­θε­ρή, συνε­πή, έντι­μη δύνα­μη, που μπαί­νει επι­κε­φα­λής του αγώ­να, σε όλα τα μέτω­πα πάλης, σε όλη την Ελλά­δα, για το ευτυ­χι­σμέ­νο σήμε­ρα και αύριο του λαού και της νεο­λαί­ας μας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο