Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανοίγει ο ‑κατηφορικός- δρόμος για τη δημιουργία ανθρώπινων κλώνων; — Κινέζοι κλωνοποίησαν μαϊμούδες

Ένα ακό­μη βήμα για την κλω­νο­ποί­η­ση ανθρώ­πων έκα­ναν επι­στή­μο­νες του Ινστι­τού­του Νευ­ρο­ε­πι­στή­μης της Κινε­ζι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών στη Σαγκάη, οι οποί­οι για πρώ­τη φορά παγκο­σμί­ως κλω­νο­ποί­η­σαν δύο μαϊ­μού­δες με την ίδια τεχνι­κή που είχε κλω­νο­ποι­η­θεί το διά­ση­μο πρό­βα­το «Ντό­λι» στη Σκω­τία πριν 20 χρό­νια περίπου.

Οι μακά­κοι Χούα Χούα και Ζονγκ Ζονγκ γεν­νή­θη­καν πριν έξι και οκτώ εβδο­μά­δες αντί­στοι­χα, όπως ανα­κοί­νω­σαν οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον Κιανκ Σαν, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό κυτ­τα­ρι­κής βιο­λο­γί­ας “Cell”. Ανα­πτύσ­σο­νται κανο­νι­κά και περισ­σό­τε­ροι κλώ­νοι τους πρό­κει­ται να δημιουρ­γη­θούν τους επό­με­νους μήνες.

Οι Κινέ­ζοι επι­στή­μο­νες δήλω­σαν ότι οι κλω­νο­πο­ποι­η­μέ­νες μαϊ­μού­δες, που είναι γενε­τι­κά ταυ­τό­ση­μες, θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σε έρευ­νες για τις ανθρώ­πι­νες ασθέ­νειες, όπως καρ­κί­νους, μετα­βο­λι­κές και αυτο­ά­νο­σες παθήσεις.

Όμως ήδη εκφρά­σθη­καν ανη­συ­χί­ες από άλλους επι­στή­μο­νες ότι ανοί­γει ο ‑κατη­φο­ρι­κός- δρό­μος για τη δημιουρ­γία ανθρώ­πι­νων κλώ­νων, ενώ άλλοι επε­σή­μα­ναν ότι η κινε­ζι­κή τεχνι­κή είναι ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και επι­κίν­δυ­νη για ανθρώ­πι­νη κλωνοποίηση.

Τον δρό­μο είχε ανοί­ξει η «Ντό­λι» που είχε κλω­νο­ποι­η­θεί το 1996 στο Ινστι­τού­το Ρόσλιν του Πανε­πι­στη­μί­ου του Εδιμ­βούρ­γου και υπήρ­ξε το πρώ­το κλω­νο­ποι­η­μέ­νο θηλα­στι­κό από ενή­λι­κο κύτ­τα­ρο. Έκτο­τε πολ­λά άλλα θηλα­στι­κά έχουν κλω­νο­ποι­η­θεί, όπως αγε­λά­δες, χοί­ροι, κου­νέ­λια, σκύ­λοι, γάτες και τρωκτικά.

Η τεχνι­κή περι­λαμ­βά­νει τη μετα­φο­ρά DNA από τον πυρή­να ενός σωμα­τι­κού (μη εμβρυι­κού) κυτ­τά­ρου στο ωάριο ενός δωρη­τή, από το οποίο έχει αφαι­ρε­θεί ο πυρή­νας με το δικό του DNA. Το ωάριο γονι­μο­ποιεί­ται και το ανα­πτυσ­σό­με­νο έμβρυο εμφυ­τεύ­ε­ται στη μήτρα ενός θηλυ­κού ζώου που παί­ζει το ρόλο παρέν­θε­της μητέρας.

Οι Ζονγκ Ζονγκ και Χούα είναι τα πρώ­τα πρω­τεύ­ο­ντα (περι­λαμ­βά­νουν τις μαϊ­μού­δες, τους πιθή­κους και τον άνθρω­πο) που κλω­νο­ποιού­νται με αυτή τη μέθο­δο. Χρειά­σθη­καν 79 απο­τυ­χη­μέ­νες προ­σπά­θειες, έως ότου οι Κινέ­ζοι το κατα­φέ­ρουν, ενώ δια­βε­βαί­ω­σαν ότι ακο­λού­θη­σαν αυστη­ρά τους διε­θνείς κανο­νι­σμούς και τις ηθι­κές προ­δια­γρα­φές για τις έρευ­νες σε ζώα.

Οι Κινέ­ζοι ερευ­νη­τές διευ­κρί­νι­σαν ότι, αν και έσπα­σαν το τεχνι­κό φράγ­μα για την κλω­νο­ποί­η­ση πρω­τευό­ντων, δεν σκο­πεύ­ουν να επι­ιώ­ξουν την κλω­νο­ποί­η­ση ανθρώπων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο