Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντίο σε μια μεγάλη κυρία του θεάτρου, την Αννα Συνοδινού

«Εφυ­γε» από τη ζωή η Αννα Συνο­δι­νού, σπου­δαία ελλη­νί­δα ηθο­ποιός του θεά­τρου, που δια­κρί­θη­κε για τις ερμη­νεί­ες της, κυρί­ως σε ρόλους της αρχαί­ας τρα­γω­δί­ας. Ηθο­ποιός με σπά­νιο μέταλ­λο φωνής, άνθρω­πος σοβα­ρός, υπεύ­θυ­νος και συγκροτημένος.

Η Άννα Συνο­δι­νού γεν­νή­θη­κε στο Λου­τρά­κι Κοριν­θί­ας στις 21 Νοεμ­βρί­ου 1927. Ήταν το όγδοο παι­δί της οικο­γέ­νειά της, που κατα­γό­ταν από την Αμορ­γό. Τελεί­ω­σε το Γυμνά­σιο στην Αθή­να και στη συνέ­χεια φοί­τη­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου (1947–1949). Στη σκη­νή  πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το 1948 στο έργο του Εντμόν Ροστάν «Σιρα­νό ντε Μπερ­ζε­ράκ», που σκη­νο­θέ­τη­σε για το Εθνι­κό Θέα­τρο ο Δημή­τρης Ροντήρης.

Το 1954 με τον Μήτσο Λυγί­ζο δημιουρ­γούν το πρώ­το κυκλι­κό θέα­τρο “Αρέ­να”, όπου παί­ζει στο έργο “Ε, εσείς οι απ’ έξω” του Ουί­λιαμ Σαρο­γιάν και μετά από δύο χρό­νια στο νεο­σύ­στα­το Θέα­τρο Εθνι­κού Κήπου στο “Ρωμαίο και Ιου­λιέ­τα”. Μετά συνε­χί­ζει στο Εθνι­κό απ’ όπου φεύ­γει το 1965 και ιδρύ­ει την “Ελλη­νι­κή Σκη­νή”, εγκαι­νιά­ζο­ντας το Θέα­τρο Λυκαβηττού.

Μετά την πτώ­ση της δικτα­το­ρί­ας ασχο­λή­θη­κε με την πολι­τι­κή. Εξε­λέ­γη βου­λευ­τής Αθη­νών με το κόμ­μα της Νέας Δημο­κρα­τί­ας (1974, 1977, 1981, 1985, 1989) και διε­τέ­λε­σε υφυ­πουρ­γός Κοι­νω­νι­κών Υπη­ρε­σιών στην κυβέρ­νη­ση του Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή (1977–1980).

Απο­σύρ­θη­κε από την πολι­τι­κή το 1990 και επα­νήλ­θε στη θεα­τρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, ερμη­νεύ­ο­ντας, εκτός από αρχαίο δρα­μα­το­λό­γιο, ρόλους του νεώ­τε­ρου ελλη­νι­κού θεά­τρου με το Εθνι­κό Θέα­τρο. Εκτός από το θέα­τρο, εμφα­νί­σθη­κε σε ξένες και ελλη­νι­κές κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες, τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές, καθώς και σε θεα­τρι­κές παρα­γω­γές για την τηλε­ό­ρα­ση και το ραδιόφωνο.

 Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακαβάνης

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο