Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αντιφασιστικές γελοιογραφίες σοβιετικών σκιτσογράφων (1941–1945)

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Προς τη Μόσχα: ΩΠ! (Στην γκρανκάσα γράφει: «Αστραπιαίος πόλεμος»!) ΔΕΞΙΑ: Από τη Μόσχα: ΩΧ!  (Βίκτορ Νικολάγιεβιτς Ντένι)

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Προς τη Μόσχα: ΩΠ!
(Στην γκραν­κά­σα γρά­φει: «Αστρα­πιαί­ος πόλε­μος»!)
ΔΕΞΙΑ: Από τη Μόσχα: ΩΧ!
Σκι­τσο­γρά­φος: Βίκτορ Νικο­λά­γιε­βιτς Ντένι

Η ανάρ­τη­ση απο­τε­λεί μέρος του αφιε­ρώ­μα­τός μας στην Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος //

Το πρώ­το εργα­τι­κό κρά­τος στην ιστο­ρία, η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, όρθω­σε κατά τον Β΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο το ανά­στη­μά του απέ­να­ντι στο φασι­σμό κατα­φέρ­νο­ντας να συντρί­ψει τις χιτλε­ρι­κές ορδές και να οδη­γή­σει τη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία σε παρά­δο­ση άνευ όρων, αφού πρώ­τα κάρ­φω­σε το κοντά­ρι του λάβα­ρου του Κόκ­κι­νου Στρα­τού στο ψηλό­τε­ρο σημείο της «καρ­διάς» του Βερο­λί­νου. Το τίμη­μα ήταν υψη­λό. Περισ­σό­τε­ροι από 20.000.000 Σοβιε­τι­κοί πολί­τες έπε­σαν στη μάχη για τη σωτη­ρία της πατρί­δας τους και της απε­λευ­θέ­ρω­σης της ανθρω­πό­τη­τας από το φασι­στι­κό σκοτάδι.

Τα σκί­τσα που παρου­σιά­ζου­με προ­έρ­χο­νται από τη συλ­λο­γή «Σοβιε­τι­κοί δεξιο­τέ­χνες της σάτι­ρας» που κυκλο­φό­ρη­σε στην ΕΣΣΔ (Μόσχα-Λένιν­γκραντ) το 1946, λίγους μήνες μετά τη νίκη κατά του φασι­σμού και περι­λαμ­βά­νο­νται στην έκδο­ση «160 αντι­φα­σι­στι­κές γελοιο­γρα­φί­ες, Μόσχα 1941–1945» που κυκλο­φό­ρη­σε, σε μετά­φρα­ση-επι­μέ­λεια του Λάμπρου Σταυ­ρό­που­λου, από τις εκδό­σεις «Το ποντί­κι» (1994).

Στα σκί­τσα απει­κο­νί­ζε­ται η φρί­κη του πολέ­μου που έφε­ρε ο φασι­σμός αλλά και το στρα­πά­τσο που υπέ­στη από τους υπε­ρα­σπι­στές των παναν­θρώ­πι­νων ιδα­νι­κών της ελευ­θε­ρί­ας, της ειρή­νης και του σοσια­λι­σμού Σοβιε­τι­κούς μαχη­τές, και φιλο­τε­χνή­θη­καν κυριο­λε­κτι­κά μέσα στη φωτιά του πολέμου.

Πρό­κει­ται για ένα σπου­δαίο για το είδος του δείγ­μα καλ­λι­τε­χνί­ας λεύ­κω­μα, με έργα 16 κορυ­φαί­ων Σοβιε­τι­κών σκι­τσο­γρά­φων που στην πλειο­ψη­φία τους έφε­ραν τον τίτλο του «δια­κε­κρι­μέ­νου καλ­λι­τέ­χνη της ΕΣΣΔ», που απο­δι­δό­ταν στις εξέ­χου­σες μορ­φές της τέχνης στη χώρα. Κάποιοι μάλι­στα από αυτούς (όπως η ομά­δα «Κου­κρι­νίκ­σι»), είχαν τιμη­θεί και με το βρα­βείο Στάλιν.

Ακο­λου­θεί μια επι­λο­γή 29 σκί­τσων από την ελλη­νι­κή έκδο­ση. Οι λεζά­ντες και τα επε­ξη­γη­μα­τι­κά στοι­χεία προ­έρ­χο­νται από την ίδια έκδοση.

Σκι­τσο­γρά­φος: Βίκτορ Νικο­λά­γιε­βιτς Ντένι

«Έμαθε το φασιστικό κάθαρμα ότι δεν μπορεί να μας παριστάνει τον αθώο»!  (Το χαρτί στη ζώνη γράφει: «Εξόντωση του άμαχου πληθυσμού»!)

«Έμα­θε το φασι­στι­κό κάθαρ­μα ότι δεν μπο­ρεί να μας παρι­στά­νει τον αθώο»!
(Το χαρ­τί στη ζώνη γρά­φει: «Εξό­ντω­ση του άμα­χου πληθυσμού»!)

«Είτε έναν έναν είτε όλους μαζί, ο διάολος θα τους πάρει και θα τους σηκώσει! Ο Κόκκινος Στρατός θα τους σαρώσει!» (Ο Χίτλερ διαβάζει τις «αναφορές από τα μέτωπα»).

«Είτε έναν έναν είτε όλους μαζί, ο διά­ο­λος θα τους πάρει και θα τους σηκώ­σει! Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός θα τους σαρώ­σει!»
(Ο Χίτλερ δια­βά­ζει τις «ανα­φο­ρές από τα μέτωπα»).

Επάνω: «Στο παγκόσμιο διοικητήριο, το απάνθρωπο φασιστικό βαμπίρ!». Κάτω: «Ανθρωποκτονίες, βασανιστήρια, εκτελέσεις, στρατόπεδα εξόντωσης, δουλεία, καταστροφή των ιδρυμάτων πολιτισμού, λεηλασία»!...

Επά­νω: «Στο παγκό­σμιο διοι­κη­τή­ριο, το απάν­θρω­πο φασι­στι­κό βαμπίρ!».
Κάτω: «Ανθρω­πο­κτο­νί­ες, βασα­νι­στή­ρια, εκτε­λέ­σεις, στρα­τό­πε­δα εξό­ντω­σης, δου­λεία, κατα­στρο­φή των ιδρυ­μά­των πολι­τι­σμού, λεηλασία»!…

 

Σκι­τσο­γρά­φοι: Ομά­δα «Κου­κρι­νίκ­σι»
(αρχι­κά από τα ονό­μα­τα των Μιχα­ήλ Βασί­λιε­βιτς Κου­πριά­νοφ, Πορ­φί­ρι Νικί­τιτς Κρι­λόφ και Νικο­λάι Αλε­ξά­ντρο­βιτς Σοκολόφ)

― Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι η γραμμή του μετώπου… «ισοπεδώθηκε»!

― Επι­τρέψ­τε μου να ανα­φέ­ρω ότι η γραμ­μή του μετώ­που… «ισο­πε­δώ­θη­κε»!

«Κι έχει στο Βόλγα ένα βράχο…» (Στη σημαία γράφει: Στάλινγκραντ).

«Κι έχει στο Βόλ­γα ένα βρά­χο…» (Στη σημαία γρά­φει: Στάλινγκραντ)

Το… στραπάτσο του Κουρσκ! (Η πυξίδα δείχνει το δρόμο: προς δυσμάς…)

Το… στρα­πά­τσο του Κουρσκ!
(Η πυξί­δα δεί­χνει το δρό­μο: προς δυσμάς…)

Τα βρήκαν… μπαστούνια!

Τα βρή­καν… μπαστούνια!

Κοντά τα χέρια…

Κοντά τα χέρια…

ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ… ΦΡΕΝΙΑΣΜΕΝΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ! Ο στρατηγός από το ανατολικό μέτωπο: ― Φύρερ, και τώρα τι κάνουμε; Χίτλερ: ― Περίμενε! Άσε με να συγκεντρωθώ…

ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ… ΦΡΕΝΙΑΣΜΕΝΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ!
Ο στρα­τη­γός από το ανα­το­λι­κό μέτω­πο: ― Φύρερ, και τώρα τι κάνου­με;
Χίτλερ: ― Περί­με­νε! Άσε με να συγκεντρωθώ…

«Όποιος χώνει τη μύτη του… χάνει και την ουρά του»!

«Όποιος χώνει τη μύτη του… χάνει και την ουρά του»!

Γκέμπελς: ― Πόσο μεγαλοφυείς είναι οι προβλέψεις σας, Φύρερ!...

Γκέ­μπελς: ― Πόσο μεγα­λο­φυ­είς είναι οι προ­βλέ­ψεις σας, Φύρερ!…

Η μεταμόρφωση!

Η μετα­μόρ­φω­ση!

1 014

Ο δρόμος της επιστροφής…

Ο δρό­μος της επιστροφής…

 

Σκι­τσο­γρά­φος: Μπο­ρίς Εφί­μο­βιτς Εφίμοφ

Ο ΦΥΡΕΡ ΤΟΥΣ Χίτλερ: ― Με ακολουθούν εκατομμύρια!... (Πίσω του: Φέγκλερ, Κρουπ, Ντούισμπουργκ, Ρέχλινγκ. Στο βήμα γράφει: «Εθνικό σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα»).

Ο ΦΥΡΕΡ ΤΟΥΣ
Χίτλερ: ― Με ακο­λου­θούν εκα­τομ­μύ­ρια!…
(Πίσω του: Φέγκλερ, Κρουπ, Ντού­ι­σμπουργκ, Ρέχλινγκ. Στο βήμα γρά­φει: «Εθνι­κό σοσια­λι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμμα»)

Μαζική διαπαιδαγώγηση της χιτλερικής νεολαίας! (Κάτω από τη μορφή του Χίτλερ γράφει: «Ο Φύρερ σκέφτεται για σας»).

Μαζι­κή δια­παι­δα­γώ­γη­ση της χιτλε­ρι­κής νεο­λαί­ας!
(Κάτω από τη μορ­φή του Χίτλερ γρά­φει: «Ο Φύρερ σκέ­φτε­ται για σας»)

ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ… ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ 1944! Η αθώα περιστερά (Ρουμανία), το ήρεμο προβατάκι (Ουγγαρία), το άκακο λαγουδάκι (Φινλανδία), το τρυφερό μοσχαράκι (Ισπανία)!

ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ… ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ 1944!
Η αθώα περι­στε­ρά (Ρου­μα­νία), το ήρε­μο προ­βα­τά­κι (Ουγ­γα­ρία), το άκα­κο λαγου­δά­κι (Φιν­λαν­δία), το τρυ­φε­ρό μοσχα­ρά­κι (Ισπα­νία)!

ΧΙΤΛΕΡΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Προγραμματισμένη κηδεία!... (Στις κάσες: «οι ελπίδες για νίκη» και «τα σχέδια για δημιουργία διχόνοιας ανάμεσα στις δυνάμεις του αντιχιτλερικού συνασπισμού»!  Τριγύρω θαμμένα: «ο μύθος του ακατανίκητου γερμανικού στρατού», «τα σχέδια για αστραπιαίο πόλεμο», «οι αυταπάτες για αστάθεια του σοβιετικού συστήματος», «ο στόχος για εξασθένηση της ΕΣΣΔ»).

ΧΙΤΛΕΡΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
Προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη κηδεία!…
(Στις κάσες: «οι ελπί­δες για νίκη» και «τα σχέ­δια για δημιουρ­γία διχό­νοιας ανά­με­σα στις δυνά­μεις του αντι­χι­τλε­ρι­κού συνα­σπι­σμού»!
Τρι­γύ­ρω θαμ­μέ­να: «ο μύθος του ακα­τα­νί­κη­του γερ­μα­νι­κού στρα­τού», «τα σχέ­δια για αστρα­πιαίο πόλε­μο», «οι αυτα­πά­τες για αστά­θεια του σοβιε­τι­κού συστή­μα­τος», «ο στό­χος για εξα­σθέ­νη­ση της ΕΣΣΔ»)

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ! Ο Κόκκινος Στρατός έκανε τις διορθώσεις του… (Κι οι «διορθώσεις»: «Το γερμανικό έδαφος είναι παραβιάσιμο». «Η γερμανική στρατηγική είναι λανθασμένη». «Το γερμανικό γενικό επιτελείο δεν υπερέχει». «Ο γερμανικός στρατός δεν είναι ανίκητος». «Η γερμανική  γραμμή πυρός δεν είναι ανυπέρβλητη»! «Καπούτ Χίτλερ»!)

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ!
Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός έκα­νε τις διορ­θώ­σεις του…
(Κι οι «διορ­θώ­σεις»: «Το γερ­μα­νι­κό έδα­φος είναι παρα­βιά­σι­μο». «Η γερ­μα­νι­κή στρα­τη­γι­κή είναι λαν­θα­σμέ­νη». «Το γερ­μα­νι­κό γενι­κό επι­τε­λείο δεν υπε­ρέ­χει». «Ο γερ­μα­νι­κός στρα­τός δεν είναι ανί­κη­τος». «Η γερ­μα­νι­κή γραμ­μή πυρός δεν είναι ανυ­πέρ­βλη­τη»! «Καπούτ Χίτλερ»!)

 

Σκι­τσο­γρά­φος: Γιού­λι Αμπρά­μο­Βιτς Γκανφ

1 023

Σκι­τσο­γρά­φος: Νικο­λάι Αντρε­γιε­βιτς Ντολγκορούκοφ

«ΠΟΙΟΙ ΕΙΝ’ ΕΔΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ; ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ!» (Β. Μαγιακόφσκι) Παραθεριστική περίοδος στη Μαύρη Θάλασσα!...

«ΠΟΙΟΙ ΕΙΝ’ ΕΔΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ; ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ!» (Β. Μαγια­κόφ­σκι)
Παρα­θε­ρι­στι­κή περί­ο­δος στη Μαύ­ρη Θάλασσα!…

Γαλήνη στον Δνείπερο…

Γαλή­νη στον Δνείπερο…

 

Σκι­τσο­γρά­φος: Λεβ Γκρι­γκό­ριε­βιτς Μπροντάτι 

ΜΕΖΕΣ… Α ΛΑ ΡΩΣΙΚΑ!

ΜΕΖΕΣ… Α ΛΑ ΡΩΣΙΚΑ!

Ο ΦΡΙΤΣ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ! ― Όταν είχα την όρασή μου πίστευα τυφλά στον Χίτλερ. Τώρα που την έχασα στον πόλεμο άρχισα κάτι να βλέπω!

Ο ΦΡΙΤΣ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ!
― Όταν είχα την όρα­σή μου πίστευα τυφλά στον Χίτλερ. Τώρα που την έχα­σα στον πόλε­μο άρχι­σα κάτι να βλέπω!

 

Σκι­τσο­γρά­φος: Ομά­δα «Κου­κρι­νίκ­σι»

ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟ! Ο δίκαιος νόμος είναι απαράβατος: το κτήνος που τρέφεται με ανθρώπινο αίμα πρέπει μια για πάντα να εξοντωθεί απ’ το ανθρώπινο χέρι!

ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟ!
Ο δίκαιος νόμος είναι απα­ρά­βα­τος: το κτή­νος που τρέ­φε­ται με ανθρώ­πι­νο αίμα πρέ­πει μια για πάντα να εξο­ντω­θεί απ’ το ανθρώ­πι­νο χέρι!

 

Σκι­τσο­γρά­φος: Σ. Κόστι

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΥ Με κανένα βασανιστήριο δεν κατάφερε ν’ αποσπάσει από το γιο  το μυστικό: πού κρύβεται ο πατέρας του! Γιατί ο γιος είναι αντάξιος του πατέρα του! Γιατί αυτά είναι τα παιδιά μας!

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΥ
Με κανέ­να βασα­νι­στή­ριο δεν κατά­φε­ρε ν’ απο­σπά­σει από το γιο το μυστι­κό: πού κρύ­βε­ται ο πατέ­ρας του! Για­τί ο γιος είναι αντά­ξιος του πατέ­ρα του! Για­τί αυτά είναι τα παι­διά μας!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο