Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αριστερές «εκπτώσεις»

Eπια­σε το «αυτί» το ακό­λου­θο, σε συνά­ντη­ση που είχε σήμε­ρα ο Ηλί­ας Σιώ­ρας με τους υγειο­νο­μι­κούς συντάκτες:

Στο προ­ε­κλο­γι­κό σπoτ του κόμ­μα­τος της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης με «τα 7 άμε­σα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης» υπάρ­χει το σύν­θη­μα: «Δωρε­άν ιατρι­κή περί­θαλ­ψη για όλους». Στο πρό­γραμ­μα όμως του κόμ­μα­τος ανα­φέ­ρε­ται ότι θα δια­τε­θούν «350 εκ. ευρώ για τη δωρε­άν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη σε ανα­σφά­λι­στους και άνεργους». 

Σε περί­πτω­ση που αρθούν τα εμπό­δια που υπάρ­χουν σήμε­ρα για τη νοση­λεία των ανα­σφά­λι­στων, τα δημό­σια νοσο­κο­μεία πρέ­πει να προ­ε­τοι­μα­στούν για τη νοση­λεία περί­που 500.000 ανα­σφα­λί­στων. Το στοι­χείο αυτό προ­κύ­πτει απ’ τα εξής: Κάθε χρό­νο νοση­λεύ­ο­νται 2,2 εκ. άρρω­στοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Δηλα­δή περί­που το 20% του πλη­θυ­σμού. Κατ’ ανα­λο­γία λοι­πόν θα νοση­λευ­τούν και 20% των 2,5 εκ. ανα­σφα­λί­στων. Δηλα­δή κοντά στις 500.000. Με δεδο­μέ­νο ότι η κατά κεφα­λήν νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη είναι 2.144 ευρώ θα χρεια­στούν κοντά στο 1 δισ. ευρώ, μόνο γι’ αυτή. Επί πλέ­ον υπάρ­χει και η εξω­νο­σο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη, όπως εξε­τά­σεις, και τα 72 εκ. ευρώ για φάρ­μα­κα. Επο­μέ­νως τα 350 εκ. ευρώ θα καλύ­ψουν, στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση, μόλις το ένα τρί­το των ανα­γκών των ανασφαλίστων.

Ηταν μια ενδια­φέ­ρου­σα συνά­ντη­ση όπου διευ­κρι­νί­στη­καν τεκ­μη­ριω­μέ­να αρκε­τά ζητή­μα­τα για το χώρο της Υγεί­ας από τον Ηλία Σιώ­ρα, υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή με το ΚΚΕ στην Α’ Αθήνας.

Για τη μετα­φο­ρά: Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο