Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτήν την Κυριακή ψηφίζουμε Ατέχνως, χωρίς αυταπάτες και χωρίς το “κύρος” του Μέγκα…

Αυτή την Κυρια­κή ψήφι­σε άκυ­ρο. Και ύστε­ρα ζήσε το δημο­ψή­φι­σμα με την ακυ­ρό­τη­τα του Ατέ­χνως και το ζωντα­νό σχο­λια­σμό της συντα­κτι­κής ομά­δας και των συνερ­γα­τών του. Από το πρωί (μετά τον πρώ­το καφέ) ως τα βρα­δι­νά απο­τε­λέ­σμα­τα και τη χώνε­ψη της πίτσας. Αυτήν την Κυρια­κή ψηφί­ζου­με Ατέ­χνως, χωρίς αυτα­πά­τες και χωρίς το “κύρος” του Μέγκα.

(Ατέ­χνως: Με την εγκυ­ρό­τη­τα των αλμά­των του Κώστα Κουκουδήμου).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο