Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτοί που φέρανε την καταχνιά…

Αλλο ένα εμε­τι­κό άρθρο γρά­φτη­κε στη φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κή εφη­με­ρί­δα «Documento» με τίτλο «Το ρολόι του ΚΚΕ χτυ­πά­ει μεσά­νυ­χτα». Συγ­γρα­φέ­ας του οχε­τού (ο τίτλος του παρα­φρά­ζει τίτλο ενός βιβλί­ου του Μενέ­λα­ου Λου­ντέ­μη) είναι ο διοι­κη­τής του νοσο­κο­μεί­ου «Ελλη­νι­κός Ερυ­θρός Σταυ­ρός», κάποιος Ευθύ­μιος Γεωρ­γό­που­λος, άλλος ένας διο­ρι­σμέ­νος από την κυβέρ­νη­ση διοι­κη­τής νοσοκομείου.

Σε αυτό το ΚΚΕ­δο­λο­γι­κό πόνη­μα μπλέ­κει συγ­γε­νείς, παπ­πού­δες και θεί­ους του που ήταν μέλη του ΚΚΕ, για να μας πεί­σει ότι πλέ­ον δήθεν δεν μπο­ρεί να σιω­πά απέ­να­ντι στη γραμ­μή της ηγε­σί­ας του τα τελευ­ταία 30 χρό­νια. Πάλι καλά που δεν μας είπε ότι οι συγ­γε­νείς του αγω­νί­στη­καν για να γίνει κυβέρ­νη­ση ο ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει ο ίδιος διοι­κη­τής νοσοκομείου.

Ετσι, σε ένα αλα­μπουρ­νέ­ζι­κο παρα­λή­ρη­μα ανα­κα­τεύ­ει την ΕΟ 17Ν, την κυβέρ­νη­ση του ’89, την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου, τον Γρη­γο­ρό­που­λο, το δημο­ψή­φι­σμα, τους «αγα­να­κτι­σμέ­νους» στις πλα­τεί­ες, τα σκάν­δα­λα του ΚΕΕΛΠΝΟ και το «Ντυ­νάν», τους πυρο­σβέ­στες, τους ομο­φυ­λό­φι­λους, την ΠΓΔΜ, την απλή ανα­λο­γι­κή, το σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, τη «Novartis», τους φορείς δια­χεί­ρι­σης NATURA και τη φαρ­μα­κευ­τι­κή κάνναβη!!!

Τα βάζει όλα στο μίξερ και φτιά­χνει ένα εκρη­κτι­κό μείγ­μα βλα­κεί­ας και αντι­κομ­μου­νι­σμού, με το οποίο δεν θα ασχοληθούμε.

Πώς άλλω­στε να απα­ντή­σεις σοβα­ρά στην κρι­τι­κή του στο ΚΚΕ που σπά­ει κόκα­λα, όπως: «Κατα­ψή­φι­σε την ανα­βάθ­μι­ση των F‑16 για­τί είναι ενταγ­μέ­νη στο ΝΑΤΟ» (!!!) (εννο­εί τον δολο­φο­νι­κό οργα­νι­σμό επαγ­γελ­μα­τιών φονιά­δων, κρα­τών και ληστών) ή ότι «κατα­ψή­φι­σε το νομο­σχέ­διο για την οργά­νω­ση του χρό­νου εργα­σί­ας των για­τρών» (!!!) (εννο­εί το τερα­τούρ­γη­μα που οδη­γεί σε έως 72 ώρες δου­λειά και το οποίο απορ­ρί­πτει η πλειο­ψη­φία των νοσο­κο­μεια­κών γιατρών).

Τι έπια­σε άρα­γε ξαφ­νι­κά έναν διοι­κη­τή ενός μεγά­λου νοσο­κο­μεί­ου της Αθή­νας και αρθρο­γρα­φεί ενά­ντια στο ΚΚΕ; Μήπως νομί­ζει ότι:
— Θα τρο­μά­ξει τους κομ­μου­νι­στές ή άλλους εργα­ζό­με­νους, όπως επε­δί­ω­ξε να κάνει με αυτούς που πέρα­σε ΕΔΕ στο νοσο­κο­μείο του επει­δή κινητοποιήθηκαν;

– Θα τους έχει στο χέρι, όπως προ­σπα­θούν να κάνουν με τους απλή­ρω­τους (από μισθό και εφη­με­ρί­ες) επι­κου­ρι­κούς για­τρούς του νοσο­κο­μεί­ου του, ο ίδιος, η διοί­κη­ση, οι πάρε­δροι και η κυβέρνηση;

– Θα τους απο­λύ­σει, όπως έκα­νε με τις 60 από τις 80 καθα­ρί­στριες και φύλα­κες του νοσο­κο­μεί­ου που διοικεί;

– Είμα­στε σαν κάποιους συν­δι­κα­λι­στές της ΔΑΚΕ που προ­ω­θεί σε διοι­κη­τι­κές θεσού­λες προϊ­στα­μέ­νων, δήθεν για να αλλά­ξει το προη­γού­με­νο σάπιο διε­φθαρ­μέ­νο σκηνικό;

Τι έπια­σε έναν διο­ρι­σμέ­νο από την κυβέρ­νη­ση διοι­κη­τή να επι­τί­θε­ται στο ΚΚΕ, την ώρα που η κυβέρ­νη­σή του συνε­χί­ζει μνη­μο­νια­κό­τε­ρη, ξεπλέ­νει τον αμε­ρι­κα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό και υπο­κλί­νε­ται στους φονιά­δες στη ΔΕΘ και παντού;

Μήπως τον τρο­μά­ζει ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμ­μα που απο­κα­λύ­πτει ότι:

– Τα κον­δύ­λια του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού από το 2010 έως το 2018 μειώ­θη­καν προ­ο­δευ­τι­κά σε ποσο­στό που φτά­νει έως και το 50% και ότι το ίδιο προ­μη­νύ­ε­ται και για το 2019;

– Εκλει­σαν ψυχια­τρι­κά και γενι­κά νοσο­κο­μεία και παρέ­μει­ναν κλειστά;

– Εκλει­σε ή υπο­λει­τουρ­γεί η πλειο­νό­τη­τα των 360 πρώ­ην πολυια­τρεί­ων του ΙΚΑ και αντι­κα­θί­στα­νται από τις ελλι­πείς ΤΟΜΥ;

– Μειώ­θη­κε δρα­μα­τι­κά το μόνι­μο προ­σω­πι­κό των νοσο­κο­μεί­ων — όλων των κλά­δων — από τις 104.000 στις 78.000; Τον τελευ­ταίο χρό­νο μάλι­στα, είχα­με περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση κατά 1.700 εργα­ζό­με­νους περίπου.

– Αυξή­θη­κε ο αριθ­μός των εργα­ζο­μέ­νων με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας, με συνέ­πεια να έχουν ξεπε­ρά­σει σε ποσο­στό το 20% του συνό­λου των εργα­ζο­μέ­νων, με όσες συνέ­πειες έχει αυτό για την υγεία του λαού;

– Είχα­με αύξη­ση της προ­σέ­λευ­σης των ασθε­νών στα νοσο­κο­μεία κατά 25%;

– Η μέση φαρ­μα­κευ­τι­κή δαπά­νη που χρε­ώ­νε­ται ο ασθε­νής, από το 9% που ήταν το 2010, έφτα­σε ήδη σχε­δόν το 30% της συνο­λι­κής φαρ­μα­κευ­τι­κής δαπά­νης το 2018;

– Μειώ­θη­καν οι μισθοί των υγειο­νο­μι­κών από 30% έως 50%; Το ίδιο και οι συντάξεις;

– Η περί­θαλ­ψη των ανα­σφά­λι­στων γίνε­ται με αιμα­τη­ρές οικο­νο­μί­ες από τα νοσο­κο­μεία, αφού δεν δόθη­κε καμιά ειδι­κή επι­χο­ρή­γη­ση από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό;

Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κή κατά­στα­ση, που απο­δει­κνύ­ει ότι και η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει τον ίδιο δρό­μο της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και θέλει το νοσο­κο­μείο να είναι αυτο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νη μονά­δα, την Υγεία μπίζ­να, τον υγειο­νο­μι­κό λεη­λα­τη­μέ­νο και τον ασθε­νή πελάτη.
Μήπως δεν τα ξέρουν αυτά ο διοι­κη­τής του νοσο­κο­μεί­ου «Ερυ­θρός Σταυ­ρός», οι άλλοι διοι­κη­τές, η κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο Υγείας;

Προ­τεί­νου­με στον πολυ­γρα­φό­τα­το διοι­κη­τή να αφιε­ρώ­σει το χρό­νο του για τη λύση των προ­βλη­μά­των του «Ερυ­θρού», δηλαδή:

– Να μην τελειώ­νουν υλι­κά και να μην ανα­νε­ώ­νο­νται τα αντι­δρα­στή­ρια κάθε Σεπτέμβρη.

– Να μην μένουν ακά­λυ­πτοι οι ανα­σφά­λι­στοι δια­βη­τι­κοί από ται­νί­ες μέτρη­σης και μετρη­τές σακ­χά­ρου τον περισ­σό­τε­ρο καιρό.

– Να μην υπάρ­χουν πολύ­μη­νες λίστες αναμονής.

– Να μην εφη­με­ρεύ­ουν ειδι­κευό­με­νοι άλλων ειδι­κο­τή­των για την Αγγειοχειρουργική.

– Να πάρει μόνι­τορ για τη Μονά­δα Εμφραγμάτων.

Και άλλα πολλά…

Αλλιώς, το επό­με­νο άρθρο ας είναι λίγο πιο αυτο­βιο­γρα­φι­κό και να έχει τίτλο δανει­σμέ­νο από ένα άλλο βιβλίο του Λου­ντέ­μη. Το λένε: «Αυτοί που φέρα­νε την καταχνιά».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης / Γιώρ­γος ΣΙΔΕΡΗΣ, Μέλος της ΕΠ της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο