Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βάσεις 2019: Σήμερα θα γίνει γνωστό πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις — Η πιθανότερη ημερομηία

Βάσεις 2019: Μέσα στις επό­με­νες δύο ημέ­ρες θα ανα­κοι­νω­θούν οι βάσεις εισα­γω­γής στα τμή­μα­τα και της σχο­λές της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ριες, η πιο πιθα­νή ημε­ρο­μη­νία είναι η Τρί­τη 27 Αυγούστου.

Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, πάντως, ανα­μέ­νε­ται σήμε­ρα να ενη­με­ρώ­σει για το πότε ακρι­βώς θα ανα­κοι­νω­θούν οι βάσεις, δίνο­ντας έτσι τέλος στην αγω­νία χιλιά­δων υποψηφίων.

Οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας ολο­κλη­ρώ­νουν τους ελέγ­χους και τις δια­σταυ­ρώ­σεις και στη συνέ­χεια τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα στα­λούν ηλε­κτρο­νι­κά στις Διευ­θύν­σεις Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης για να προ­ω­θη­θούν στη συνέ­χεια και να αναρ­τη­θούν σε όλα τα Λύκεια της χώρας.

Οι κατα­στά­σεις που θα αναρ­τη­θούν στα σχο­λεία θα δεί­χνουν μόνο τον κωδι­κό κάθε υπο­ψη­φί­ου και τη σχο­λή εισα­γω­γής του και όχι το όνο­μά του.

Οι υπο­ψή­φιοι θα μπο­ρούν ωστό­σο να δουν και οι ίδιοι τα απο­τε­λέ­σμα­τα μέσω της ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας. Η δια­δι­κα­σία είναι αρκε­τά απλή και απαι­τεί την πλη­κτρο­λό­γη­ση του κωδι­κού αριθ­μού του υπο­ψη­φί­ου και τα τέσ­σε­ρα αρχι­κά γράμ­μα­τα των προ­σω­πι­κών του στοι­χεί­ων (Επώ­νυ­μο, όνο­μα, πατρώ­νυ­μο, μητρώνυμο).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο