Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βιργίλιος

Στις 13 Οκτω­βρί­ου 70 π.Χ. γεν­νιέ­ται ο Βιρ­γί­λιος. Ο μεγα­λύ­τε­ρος Λατί­νος επι­κός ποι­η­τής και ένας από τους κυριό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της κλα­σι­κής περιό­δου της λατι­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας. Ο Βιρ­γί­λιος έζη­σε τα γεγο­νό­τα που οδή­γη­σαν στην κατα­στρο­φή της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Απο­γοη­τευ­μέ­νος από τη δια­φθο­ρά και την απο­σύν­θε­ση της ρωμαϊ­κής κοι­νω­νί­ας στρά­φη­κε στην αγρο­τι­κή ζωή, κοντά στη φύση και παρό­τρυ­νε τους συμπο­λί­τες του να εγκα­τα­λεί­ψουν την πολυ­τε­λή δια­βί­ω­ση, για να στρα­φούν σε μια ζωή με λιτό­τη­τα και πνευ­μα­τι­κή καλ­λιέρ­γεια. Με πρό­τυ­πο την «Ιλιά­δα» και την «Οδύσ­σεια», συνέ­θε­σε την «Αινειά­δα», εθνι­κό έπος που αφη­γεί­ται τις περι­πέ­τειες του Αινεία και των συντρό­φων του μετά την άλω­ση της Τροί­ας. Το έργο του Βιρ­γι­λί­ου στά­θη­κε πρό­τυ­πο για τη ρητο­ρι­κή και την επι­κή ποί­η­ση του κλασικισμού.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο