Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βοκάκιος, υμνητής της χαράς και του έρωτα

Στις 16 Ιου­νί­ου 1313 γεν­νή­θη­κε  ο Ιωάν­νης Βοκά­κιος. Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας, από τους πρώ­τους ουμα­νι­στές συγ­γρα­φείς της Ανα­γέν­νη­σης, διά­δο­χος του Δάντη και του Πετράρχη.

Νόθος γιος Φλω­ρε­ντι­νού τρα­πε­ζί­τη και μιας ευγε­νι­κής Παρι­ζιά­νας. Έζη­σε στη Φλω­ρε­ντία μέχρι την ηλι­κία των 12 χρό­νων. Μετά έφυ­γε για τη Νάπο­λη με προ­ο­ρι­σμό να εκπαι­δευ­τεί στο εμπό­ριο, προ­ο­πτι­κή που δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε. Αργό­τε­ρα εγκα­τέ­λει­ψε και τις νομι­κές σπου­δές και ασχο­λή­θη­κε απο­κλει­στι­κά με τη λογο­τε­χνία. Την περί­ο­δο που μελε­τού­σε το εκκλη­σια­στι­κό δίκαιο και σύχνα­ζε στην αυλή του βασι­λιά Ροβέρ­του της Ανδε­γα­βί­ας, νόθος ο ίδιος, ερω­τεύ­ε­ται τη νόθα κόρη του βασι­λιά που γρή­γο­ρα τον περι­φρό­νη­σε. Η χρε­ο­κο­πία της τρά­πε­ζας των Μπάρ­ντι όπου εργα­ζό­ταν τον έφε­ρε πίσω στη Φλω­ρε­ντία, όπου γύρω στα 1350 έγρα­ψε το σπου­δαιό­τε­ρο έργο του, το “Δεκα­ή­με­ρο”, μια συλ­λο­γή με ρεα­λι­στι­κά διη­γή­μα­τα που υμνούν τον έρω­τα και τη χαρά της ζωής, ενώ ένα από τα κεντρι­κά του θέμα­τα είναι η κρι­τι­κή της Καθο­λι­κής Εκκλη­σί­ας και της υπο­κρι­σί­ας του μεσαιω­νι­κού ασκητισμού.

Με τη νου­βέ­λα του «Φια­μέ­τα» ο Βοκ­κά­κιος γίνε­ται πρό­δρο­μος του ευρω­παϊ­κού ψυχο­λο­γι­κού μυθιστορήματος.

Ο Βοκ­κά­κιος έπαιρ­νε θέση κατά της φεου­δαρ­χί­ας και της ταξι­κής ανι­σό­τη­τας και υπο­στή­ρι­ζε ότι η ευγέ­νεια του ανθρώ­που πρέ­πει να απο­δει­κνύ­ε­ται από τις πρά­ξεις του και όχι από την κατα­γω­γή του.

Το 1374 ο Βοκ­κά­κιος εγκα­τα­στά­θη­κε ορι­στι­κά στο Τσερ­τάλ­ντο της Ιτα­λί­ας, όπου και πέθα­νε στις 21 Δεκεμ­βρί­ου 1375 ύστε­ρα από λίγο χρο­νι­κό διάστημα.

Τα τελευ­ταία χρό­νια της ζωής του ξανα­γύ­ρι­σε στη θρη­σκευ­τι­κή πίστη και στην αυστη­ρό­τη­τα των ηθών και μάλι­στα, αν δεν τον εμπό­δι­ζε ο Πετράρ­χης, θα κατέ­στρε­φε το Δεκαήμερο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο