Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Εγκρίθηκε επίσημα η έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ

Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ενέ­κρι­νε σήμε­ρα την έκδο­ση του ιδρυ­τή του WikiLeaks Τζού­λιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ. Έπει­τα από μακρά δικα­στι­κή μάχη, η βρε­τα­νι­κή δικαιο­σύ­νη έδω­σε επί­ση­μα πρά­σι­νο φως την 20ή Απρι­λί­ου για την έκδο­ση του 50χρονου Αυστρα­λού στις αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές. Η υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Πρί­τι Πατέλ ανα­με­νό­ταν να απο­φα­σί­σει εάν θα υπο­γρά­ψει την εντο­λή έκδοσης.

«Βάσει του νόμου του 2003 (…) η υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών πρέ­πει να υπο­γρά­φει την εντο­λή έκδο­σης αν δεν υπάρ­χει κανέ­νας λόγος που να την απα­γο­ρεύ­ει», δήλω­σε εκπρό­σω­πος του βρε­τα­νι­κού υπουργείου.

«Σε αυτή την υπό­θε­ση τα βρε­τα­νι­κά δικα­στή­ρια δεν κατέ­λη­ξαν στο συμπέ­ρα­σμα ότι θα ήταν κατα­πιε­στι­κό, άδι­κο ή αντί­θε­το με τη δια­δι­κα­σία να εκδο­θεί ο Ασάνζ. Επί­σης κατέ­λη­ξαν στο συμπέ­ρα­σμα ότι η έκδο­σή του δεν θα ήταν αντί­θε­τη στα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τά του, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του δικαιώ­μα­τός του σε μια δίκαιη δίκη και στην ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης, και ότι στη διάρ­κεια της παρα­μο­νής του στις ΗΠΑ θα αντι­με­τω­πι­στεί με τον προ­σή­κο­ντα τρό­πο, και ανα­φο­ρι­κά με την υγεία του».

Η από­φα­ση της Πατέλ δεν είναι το τέλος της δικα­στι­κής μάχης του Ασάνζ, η οποία διαρ­κεί εδώ και περισ­σό­τε­ρο από μία δεκα­ε­τία. Ο Αυστρα­λός έχει δικαί­ω­μα να ασκή­σει έφε­ση στην από­φα­ση αυτή μέσα σε 14 ημέ­ρες. Αν και αυτή απορ­ρι­φθεί, μπο­ρεί να προ­σφύ­γει στο Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο του Ηνω­μέ­νου Βασιλείου.

O ιστό­το­πος WikiLeaks χαρα­κτή­ρι­σε την από­φα­ση της Πρί­τι Πατέλ να εγκρί­νει την έκδο­ση του Τζού­λιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ «μαύ­ρη ημέ­ρα για την ελευ­θε­ρία του Τύπου», όμως πρό­σθε­σε ότι θα ασκή­σει έφεση.

«Η Βρε­τα­νί­δα υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών ενέ­κρι­νε την έκδο­ση του ιδρυ­τή του WikiLeaks Τζού­λιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ όπου κιν­δυ­νεύ­ει να του επι­βλη­θεί ποι­νή 175 ετών. Μια μαύ­ρη ημέ­ρα για την ελευ­θε­ρία του Τύπου και για τη βρε­τα­νι­κή δημο­κρα­τία», ανέ­φε­ρε ο WikiLeaks σε ανα­κοί­νω­σή του στο Twitter.

«Σήμε­ρα δεν είναι το τέλος της μάχης. Είναι μόνο η αρχή μιας νέας νομι­κής μάχης. Θα ασκή­σου­με έφε­ση», πρόσθεσε.

Εφό­σον εγκρι­θεί ορι­στι­κά η έκδο­σή του, αυτή θα πρέ­πει να γίνει μέσα σε 28 ημέ­ρες από την ανα­κοί­νω­σή της.

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές θέλουν να τον δικά­σουν για «κατα­σκο­πεία» εξαι­τί­ας της δημο­σιο­ποί­η­σης 700.000 εμπι­στευ­τι­κών και απορ­ρή­των διπλω­μα­τι­κών και στρα­τιω­τι­κών εγγρά­φων των ΗΠΑ, κυρί­ως για τους αμε­ρι­κα­νι­κούς πολέ­μους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Αν κατα­δι­κα­στεί, δια­τρέ­χει κίν­δυ­νο να του επι­βλη­θεί ποι­νή κάθειρ­ξης 175 ετών.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο