Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Παραιτήθηκε η Λιζ Τρας

Την παραί­τη­σή της από την ηγε­σία των Συντη­ρη­τι­κών ανα­κοί­νω­σε η Λιζ Τρας το από­γευ­μα της Πέμ­πτης, δίνο­ντας το έναυ­σμα για τη δια­δι­κα­σία δια­δο­χής της στην πρωθυπουργία.

Η από­φα­ση της Τρας έρχε­ται στον από­η­χο της βαθιάς κρί­σης που είχε προ­κλη­θεί τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες στο στρα­τό­πε­δο των Συντη­ρη­τι­κών και επι­δει­νώ­θη­κε χθες, με ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρα στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος να ζητούν την παραί­τη­σή της.

Η Τρας είχε ανα­λά­βει την πρω­θυ­πουρ­γία πριν από 45 ημέ­ρες και απο­τε­λεί πλέ­ον την πρω­θυ­πουρ­γό με τη μικρό­τε­ρη θητεία στην ιστο­ρία του Ηνω­μέ­νου Βασιλείου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο