Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιούρι Γκαγκάριν (και 2 επιστολές Ελλήνων πολιτικών κρατουμένων)

Ο Γιού­ρι Αλε­ξέ­γιε­βιτς Γκα­γκά­ριν, ο άνθρω­πος που κατα­ξί­ω­σε την ανθρώ­πι­νη τόλ­μη γεν­νή­θη­κε στις 9 Μαρ­τί­ου 1934.

Ο πατέ­ρας του ήταν εργά­της και η μητέ­ρα του αγρό­τισ­σα και δού­λευαν μαζί σε ένα κολ­χόζ. Εντά­χθη­κε στο δια­στη­μι­κό πρό­γραμ­μα της ΕΣΣΔ και στις 12/4/1961 έγι­νε ο πρώ­τος άνθρω­πος που ταξί­δε­ψε στο διά­στη­μα πραγ­μα­το­ποιώ­ντας μια περι­στρο­φή γύρω από τη Γη.

Χρεια­ζό­ταν πολύ θάρ­ρος για την επαν­δρω­μέ­νη δια­στη­μι­κή απο­στο­λή, στις 12 Απρι­λί­ου του 1961. Εκα­νε μια περι­στρο­φή γύρω από τη Γη σε ύψος 302 χιλιο­μέ­τρων, ταξι­δεύ­ο­ντας για 108 λεπτά με ταχύ­τη­τα 27.400 χιλιο­μέ­τρων την ώρα. Κανείς δεν ήξε­ρε πραγ­μα­τι­κά εάν ο άνθρω­πος θα μπο­ρού­σε να επι­ζή­σει στο διά­στη­μα. Οι πιθα­νό­τη­τες επι­βί­ω­σης κατά τους επι­στή­μο­νες ήταν μόλις 5%, ενώ η ασφα­λής επι­στρο­φή του στη Γη φάντα­ζε ως ένα μάλ­λον απί­θα­νο ενδε­χό­με­νο. Ουσια­στι­κά επρό­κει­το για μία απο­στο­λή αυτοκτονίας.

Τρα­γι­κή ειρω­νεία, ο Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν σκο­τώ­θη­κε σε αερο­πο­ρι­κό δυστύ­χη­μα, στις 27 Μαρ­τί­ου του 1968 και ενώ είχε επι­λε­χθεί να ηγη­θεί της σοβιε­τι­κής απο­στο­λής στο φεγγάρι.

***

Από τα αρχεία του ΑΣΚΙ αντλή­σα­με και παρου­σιά­ζου­με 2 επι­στο­λές Ελλή­νων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων — αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, από τις Φυλα­κές Ηρα­κλεί­ου Κρήτης.

gagarin1 gagarin2

Επικεφαλίδα στα γράμματα των πολιτικών κρατούμενων Ηρακλείου Κρήτης που στάλθηκαν στον Γιούρι Γκαγκάριν και την Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων

Επι­κε­φα­λί­δα στα γράμ­μα­τα των πολι­τι­κών κρα­τού­με­νων Ηρα­κλεί­ου Κρή­της που στάλ­θη­καν στον Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν και την Ένω­ση Σοβιε­τι­κών Συγγραφέων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο