Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γιώργος Φαρσακίδης: Tα δωράκια της εξορίας

Από τις δύσκο­λες ώρες. ο προ­βλη­μα­τι­σμός και το κατα­στά­λαγ­μα για το πόσο η τέχνη, μ’ όποια μορ­φή, ψυχώ­νει, λυτρώ­νει, παι­δα­γω­γεί. Οπλο κι αυτή ανα­ντι­κα­τά­στα­το, στα χέρια όσων θέλη­σαν να παρα­μεί­νουν ορθοί.

Πολ­λοί οι περιο­ρι­σμοί και οι στε­ρή­σεις, η λογο­κρι­σία κι ο έλεγ­χος, μη μάθουν οι έξω ότι υπάρ­χεις, και αντιστέκεσαι.

Μια σκέ­ψη: Αν φεύ­γα­νε κάμπο­σες κάρ­τες, «αθώ­ες», όσο μας το επέ­τρε­παν, δε θα ‘ταν μια επα­φή, μια μορ­φή πλη­ρο­φό­ρη­σης; 7Εκα­το­ντά­δες οι οικο­γέ­νειες μας, χιλιά­δες πολ­λές ο ανθρω­πι­νός τους περί­γυ­ρος. Κι έχου­με τόση ανά­γκη της δικής τους της συμπα­ρά­στα­σης. Τα βάλα­με κάτω. Χαρ­τιά, πινέ­λα, χρώ­μα­τα δραχ­μές, δια­κό­σιες είκο­σι. Κινή­σα­με να βρού­με το γραμ­μα­τέα της Ομά­δας, να μοι­ρα­στού­με μαζί του τη χαρά της ανα­κά­λυ­ψης, να μας δώσει χρή­μα­τα. Ο μπάρ­μα-Χρή­στος, ο γραμ­μα­τέ­ας μας, άνθρω­πος θετι­κός, υπεύ­θυ­νος, με πολύ­πλευ­ρη πεί­ρα. Οργα­νω­τι­κός προ­πο­λε­μι­κά ακό­μη, στον Αη Στρά­τη με το Γλη­νό και το Βάρ­να­λη (σ.σ. Εννο­εί το Χρή­στο Κανάκη).

Μας άκου­σε με προ­σο­χή, ρώτη­σε, ξανα­ρώ­τη­σε και μας ξέκο­ψε με τον πιο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο:

— Για τα χαρ­τιά κάτι θα γίνει, άντε και για τα χρώ­μα­τα, για τα πινέ­λα όμως τι να τους πω; Σας έκο­ψα τριά­ντα μερί­δες απ’ το συσ­σί­τιο να πάρου­με πινε­λά­κια! Με τις έξι κι ογδό­ντα κατ’ άτο­μο, με το χάλι που έχου­με, τις αρρώ­στιες που αλω­νί­ζουν. Ακού­στε παι­διά, εφτά γαϊ­δού­ρια έχου­με στην Ομά­δα, άντε να κου­ρέ­ψε­τε τις ουρές τους, πάρ­τε και ξυλα­ρά­κια και κάντε τα μόνοι σας.

Φύγα­με με ραγι­σμέ­νη την πίστη στη «μεγά­λη ιδέα» μας. Και όμως! Ο σωτή­ρας άγγε­λος μας βρέ­θη­κε στο πρό­σω­πο του Γιάν­νη του Ρίτσου.

— Δε βρί­σκω άδι­κο σ’ ό,τι σας είπαν, μας λέει, ωστό­σο με τις ουρές των γαϊ­δά­ρων αμφι­βάλ­λω αν τα βγά­λε­τε πέρα.

Συμπλή­ρω­σε το ποσό από την τσέ­πη του και σε λίγο οι πρώ­τες χει­ρο­ποί­η­τες κάρ­τες γίναν ανάρ­πα­στες. Η πρό­βλε­ψη μας 6δικαιώ­θη­κε πανη­γυ­ρι­κά, με την αντα­πό­κρι­ση από τα έξω και τη σημα­ντι­κή οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση της Ομάδας.

Για την παρα­γω­γή της ευχε­τή­ριας κάρ­τας είχαν γίνει πολυάν­θρω­πα συνερ­γεία και η αξιο­ποί­η­ση της ιδέ­ας μας, ένα απ’ τα σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα του στρατοπέδου.

Κάποιες κάρ­τες και σχέ­δια μ’ ένα πιο καφτό περιε­χό­με­νο στέλ­νο­νται απ’ το νησί μας κρυ­φά και σ’ εφη­με­ρί­δες κι έξω απ’ τα σύνο­ρα, σαν μαρ­τυ­ρία και πληροφόρηση.

(…)

Tα δωρά­κια της εξο­ρί­ας, το γράμ­μα, οι καρ­τού­λες, μηνύ­μα­τα αγά­πης και θύμη­σης, στά­θη­καν για πολ­λά χρό­νια η μονα­δι­κή επα­φή με τα αγα­πη­μέ­να μας πρό­σω­πα. Με τη λογο­κρι­σία της Διοί­κη­σης βρι­σκό­μα­σταν πάντα σ’ άμα­χη πάνω στο περιε­χό­με­νο της ευχε­τή­ριας κάρ­τας. Πότε τους ενο­χλού­σαν τ’ αντί­σκη­να, πότε το συρ­μα­τό­πλεγ­μα, οι λεζά­ντες, τα γαρί­φα­λα, το κόκ­κι­νο χρώ­μα των αβγών.

8Σε μια από τις καρ­τού­λες αυτού του λευ­κώ­μα­τος, η αντίρ­ρη­ση των θεμα­το­φυ­λά­κων της «έννο­μης τάξε­ως», τις τελευ­ταί­ες μέρες πριν τη Λαμπρή, εντο­πί­στη­κε στο περιστέρι.

Περι­θώ­ρια χρο­νι­κά δεν υπήρ­χαν για μαζι­κή παρα­γω­γή και­νούρ­γιας κάρ­τας. Και όμως, η λύση βρέ­θη­κε τελι­κά, κάπως πιο πολυ­έ­ξο­δη, με το να γίνει το περι­στέ­ρι κλωσ­σό­που­λο και να τυπω­θούν οι κάρ­τες φωτογραφικά!

Μας έλα­χε να γευ­τού­με αυτά που λέγο­νται «συνέ­πειες του πολέ­μου». Γνω­ρί­ζου­με, από πεί­ρα, τι σημαί­νει «Ανα­μορ­φω­τή­ριο αμε­τα­νό­η­των κομ­μου­νι­στών της Κορέ­ας στη νήσο Γκό­γιε». Ξέρου­με τι σημαί­νει «ανά­κρι­ση» σε χέρια φασί­στα, τι σημαί­νει ο όρος «επι­βο­λή της έννο­μης τάξης». Να για­τί αυτή η επί­μο­νη, αυτή η «βαρε­τή» για κάποιους, ανα­φο­ρά στην Ειρήνη.

Να για­τί μέσα στο τυπω­μέ­νο χαρ­τί της κάρ­τας μια μυριό­στο­μη ευχή από

Ομως οι γιορταστικές κάρτες, οι πολλές, που θα περάσουν από τις συμπληγάδες της λογοκρισίας έχουν κατ' ανάγκη ένα κάπως ουδέτερο περιεχόμενο. Περιστέρι, γαρίφαλο, κλωνάρι ελιάς, πάντα με τη μεταφορική - συμβολική σημασία τους. είναι τα θέματα που επαναλαμβάνονται, στοχεύοντας την ειρήνη.

Ομως οι γιορ­τα­στι­κές κάρ­τες, οι πολ­λές, που θα περά­σουν από τις συμπλη­γά­δες της λογο­κρι­σί­ας έχουν κατ’ ανά­γκη ένα κάπως ουδέ­τε­ρο περιε­χό­με­νο. Περι­στέ­ρι, γαρί­φα­λο, κλω­νά­ρι ελιάς, πάντα με τη μετα­φο­ρι­κή — συμ­βο­λι­κή σημα­σία τους, είναι τα θέμα­τα που επα­να­λαμ­βά­νο­νται, στο­χεύ­ο­ντας την ειρήνη

τού­το το βράχο:

Να στα­μα­τή­σουν οι σφα­γές των πολ­λών για την απλη­στία των λίγων, για να μη σκιά­ζε­ται πια καμιά μάνα έναν και­νού­ριο αφανισμό.

Πάνω απ’ το πεδίο της μάχης ας δώσουν τα χέρια να φιλιω­θούν οι αντί­μα­χοι κι ας μάθουν όλοι πως:

«… Εχθρούς και φίλους τους χωρά­ει η ίδια τάβλα σαν οι καρ­διές μονιά­σουν όλες στην αλήθεια…».

Από το λεύ­κω­μα του Γιώρ­γου Φαρ­σα­κί­δη «Τόποι εξο­ρί­ας» (εκδό­σεις «Τυπο­εκ­δο­τι­κή»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο