Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΓΣΕΕ των μαφιόζων, οπορτουνιστές και Τυριμόπουλοι

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Εργα­το­πα­τέ­ρες, μαϊ­μού­δες σύνε­δροι, θλι­βε­ροί οπορ­του­νι­στές, Τυρι­μό­που­λοι και άλλα τσο­γλά­νια για την μπα­νά­να του συστήματος.

Βγή­καν όλοι. Έτσι τη θέλουν τη ΓΣΕΕ. Και χει­ρό­τε­ρα. Φτά­νει να μην περά­σει στα χέρια της εργα­τι­κής τάξης. Και καλά με τους εργα­το­πα­τέ­ρες. Αλλά έχου­με και τους κολα­ού­ζους τους. Αυτούς που τόσα χρό­νια παρα­σι­τού­σαν δίπλα τους στις συγκε­ντρώ­σεις των «ήταν πέντε, ήταν έξι κι έγι­ναν οκτώ». Τους ΛΑΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ που τόσα χρό­νια τους στή­ρι­ζαν και πορεύ­ο­νταν θλι­βε­ρά μαζί τους. Όλα εκεί­να τα γκρου­πού­σκου­λα που μεσο­τοι­χία με τους εργα­το­πα­τέ­ρες θύμι­ζαν επο­χές αντι­συ­γκε­ντρώ­σε­ων απέ­να­ντι στο ταξι­κό κίνη­μα. Βλέ­πεις, το αίμα νερό δεν γίνε­ται. Δεν είδαν που­θε­νά, μαϊ­μού­δες σύνε­δρους, σεκιου­ρι­τά­δες, εργο­δό­τες να το παί­ζουν εργά­τες, βαλ­τούς από τις διοι­κή­σεις και στε­λέ­χη εται­ριών. Μέτρη­σαν και τους βρή­καν σωστούς τους 3.525 του Σωμα­τεί­ου κον­σερ­βο­ποι­ί­ας Βέροιας, τους 3.000 αρτο­ποιούς των Γρε­βε­νών, τους 800 οικο­δό­μους της Φαρ­κα­δό­νας και τόσες άλλες ξεφω­νη­μέ­νες αλη­τεί­ες. Κάτι ψιθύ­ρι­σαν για αντι­πα­ρα­θέ­σεις, για μάχη καρε­κλών, για υστέ­ρη­ση της… πύκνω­σης σωμα­τεί­ων του… ΠΑΜΕ. Ο ποντιο­πι­λα­τι­σμός της καται­σχύ­νης! Οι σύνε­δροί τους στην Καλα­μά­τα (όσους τέλος πάντων έχουν) σφύ­ρι­ζαν αδιά­φο­ρα, χαζεύ­ο­ντας τη… φύση και το βου­νό ψηλά εκεί, το όρος Καλά­θι που δεσπό­ζει πάνω απ’ την πόλη ή χάζευαν τα θολά τους είδω­λα στην πισί­να του ξενοδοχείου.

Από τον εσμό τους, δεν μπο­ρού­σε να λεί­ψουν κι οι διά­φο­ροι Τυρι­μό­που­λοι «ανε­ξάρ­τη­τοι» και κάρ­γα εξαρ­τη­μέ­νοι. Στον ίδιο ρόλο στρα­τευ­μέ­νοι όλοι τους. Όλοι με τον σάπιο μαφιό­ζι­κο μηχα­νι­σμό που έχει αλώ­σει την ΓΣΕΕ.

Κάλιο, για όλους αυτούς, ΓΣΕΕ των εργα­το­πα­τέ­ρων κι όχι των εργατών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο