Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Γ. Γκιόκας (ΚΚΕ): Η κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπει τέλος στον εφιάλτη στην Ανατολική Αττική

Στις πυρό­πλη­κτες περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής περιό­δευ­σε το πρωί ο Γιάν­νης Γκιό­κας, βου­λευ­τής Ανα­το­λι­κής Αττι­κής του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ.

Σε δήλω­σή του ανέ­φε­ρε τα εξής:

«Επι­σκε­φθή­κα­με σήμε­ρα τον δήμο της Παλ­λή­νης και συγκε­κρι­μέ­να τις περιο­χές της Μάρι­ζας, της Ανθού­σας και άλλους οικι­σμούς, που έχουν υπο­στεί κατα­στρο­φές. Εκφρά­σα­με τη στή­ρι­ξη και την αλλη­λεγ­γύη μας στους κατοί­κους της περιο­χής, τους πυρο­σβέ­στες και εθε­λο­ντές, που ακό­μη και αυτή τη στιγ­μή δίνουν μια τιτά­νια μάχη για την κατά­σβε­ση της φωτιάς και των διαρ­κών αναζωπυρώσεων.

Σε όλες τις περιο­χές υπάρ­χουν δεκά­δες κατοι­κί­ες, μικρές επι­χει­ρή­σεις, αυτο­κί­νη­τα και καλ­λιέρ­γειες, που έχουν υπο­στεί εκτε­τα­μέ­νες ζημιές, μέχρι και ολο­κλη­ρω­τι­κές κατα­στρο­φές. Ταυ­τό­χρο­να, ολό­κλη­ροι οικι­σμοί παρα­μέ­νουν ακό­μη χωρίς νερό και ρεύ­μα, ζήτη­μα το οποίο πρέ­πει άμε­σα να επι­λυ­θεί με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, των δήμων και των αρμό­διων υπη­ρε­σιών. Αυτές τις κρί­σι­μες ώρες, χωρίς καμιά καθυ­στέ­ρη­ση, η κυβέρ­νη­ση οφεί­λει να λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να μπει τέλος στον εφιάλ­τη στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή, για να στη­ρι­χτούν οι κάτοι­κοι, αλλά και για να μην επα­να­λη­φθούν παρό­μοιες τρα­γι­κές κατα­στά­σεις σε καμιά άλλη περιο­χή σε ολό­κλη­ρη η χώρα.

Επεί­γει επί­σης, να εξα­σφα­λι­στούν οι ανα­γκαί­ες υπο­δο­μές και τα μέσα, με έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση απ’ τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Να δια­σφα­λι­στεί η στή­ρι­ξη, στέ­γα­ση και φιλο­ξε­νία των πυρό­πλη­κτων κατοί­κων, πολ­λοί εκ των οποί­ων είναι στην κυριο­λε­ξία στον δρόμο.

Να υπάρ­ξει άμε­ση κατα­γρα­φή των ζημιών, απο­κα­τά­στα­ση και απο­ζη­μί­ω­ση των πλη­γέ­ντων στο 100%. Δεν πάει άλλο μ’ αυτήν την πολι­τι­κή. Δεν πάει άλλο με την ανυ­παρ­ξία ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας και δια­χεί­ρι­σης των δασών με επί­κε­ντρο την πρό­λη­ψη, που κοστί­ζει κάθε χρό­νο σε κατα­στρο­φές στο φυσι­κό περι­βάλ­λον και τις λαϊ­κές περιου­σί­ες, σε κιν­δύ­νους πάνω απ’ όλα για την ανθρώ­πι­νη ζωή».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο