Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δάνεια από Ρωσσία ή Κίνα: άλλη μια μπούρδα

Γρά­φει ο Cogito ergo sum //

Ένα από τα επι­χει­ρή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιούν οι οπα­δοί της εξό­δου από το ευρώ και επι­στρο­φής μας σε εθνι­κό νόμι­σμα, είναι και το ότι έτσι θα μπο­ρού­σα­με να βρού­με δανει­κά από άλλες πηγές (π.χ. από την Ρωσ­σία ή την Κίνα) με πολύ καλύ­τε­ρους όρους από εκεί­νους που μας βάζουν οι ευρω­ε­ταί­ροι μας ή το ΔΝΤ. Το επι­χεί­ρη­μα αυτό ακού­γε­ται πει­στι­κό στα αφτιά των άσχε­των αλλά κατ’ ουσία πρό­κει­ται περί μπουρ­δο­λο­γί­ας και περί ακό­μη μιας παγί­δας που απο­σκο­πεί στην παρα­πλά­νη­ση του λαού.

Η μπουρ­δο­λο­γία αυτή δεν είναι φρέ­σκια. Ας θυμη­θού­με ότι το 2011 πολυ­φο­ρέ­θη­κε σε διά­φο­ρα ιστο­λό­για η «απο­κά­λυ­ψη» ότι η Ρωσ­σία και η Κίνα ήσαν δια­τε­θει­μέ­νες να μας δώσουν δανει­κά με εξαι­ρε­τι­κά ευνοϊ­κούς όρους αλλά ο Παπαν­δρέ­ου, ενερ­γώ­ντας προ­δο­τι­κά, προ­σέ­φυ­γε στο ΔΝΤ με τα γνω­στά απο­τε­λέ­σμα­τα. Η εν λόγω «απο­κά­λυ­ψη» δια­δό­θη­κε γρή­γο­ρα μέσω των «πλα­τειών» και των «αγα­να­κτι­σμέ­νων» που μαζεύ­ο­νταν σ’ αυτές για να φασκε­λώ­σουν και να ξεχαρ­μα­νιά­σουν, έκα­νε τον κύκλο της και ξεχάστηκε.

Δυστυ­χώς, πρό­σφα­τα άρχι­σαν να επα­νέρ­χο­νται σ’ αυτήν ορι­σμέ­νοι “ανα­λυ­τές”, οι οποί­οι κατα­τρύ­χο­νται από συνω­μο­σιο­λο­γι­κά σύν­δρο­μα, δίνο­ντας την ευκαι­ρία σε κάποιους ελα­φρό­μυα­λους από κάποιες συνι­στώ­σες τού ΣυΡι­ζΑ να επα­να­φέ­ρουν το θέμα της εξό­δου μας από την Ε.Ε. με την βοή­θεια κεφα­λαί­ων εκτός «θεσμών». Εμείς θα δια­τη­ρή­σου­με την ψυχραι­μία μας και θα δού­με το θέμα με ηρε­μία. Τί συμ­βαί­νει, αλή­θεια, με την πολυ­θρύ­λη­τη σκορ­δο­κα­ΐ­λα κινέ­ζων και ρώσ­σων να μας δανεί­σουν; Την απά­ντη­ση θα μας την δώσει η Ιστορία:

Το 2011, η Λευ­κο­ρωσ­σία, είχε βγει στο κουρ­μπέ­τι για δανει­κά και προ­σέ­φυ­γε στο «Ταμείο κατά της κρί­σης», το οποίο είχε συστή­σει η τότε Ευρα­σια­τι­κή Οικο­νο­μι­κή Κοι­νό­τη­τα (EurAsEC ή EAEC – ελλη­νι­κά ΕΑΟΚ), η οποία από το 2014 έχει μετα­σχη­μα­τι­στεί σε Ευρα­σια­τι­κή Οικο­νο­μι­κή Ένωση(ΕΕU). Στην ΕΑΟΚ συμ­με­τεί­χαν Ρωσ­σία, Λευ­κο­ρωσ­σία, Καζακ­στάν, Κιρ­γι­στάν και Τατζι­κι­στάν (ήταν και το Ουζ­μπε­κι­στάν αλλά απο­χώ­ρη­σε το 2008). Η ιδέα της συγκρό­τη­σης αυτής της Κοι­νό­τη­τας ανή­κε στην Ρωσ­σία, η οποία ‑φυσι­κά- έκα­νε και το κου­μά­ντο. Τελι­κά, η ΕΑΟΚ απο­φά­σι­σε να χορη­γή­σει δάνειο 3 δισ. δολ­λα­ρί­ων στην Λευ­κο­ρωσ­σία, αλλά (πάντα υπάρ­χει ένα αλλά!), σε αντάλ­λαγ­μα, η χώρα θα έπρε­πε να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει κρα­τι­κές βιο­μη­χα­νί­ες αξί­ας 7,5 δισ. δολ­λα­ρί­ων. Μάλι­στα δε, το δάνειο θα δινό­ταν σε δόσεις, ανά­λο­γα με την πορεία των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων. Με άλλα λόγια, για να πάρουν τα δανει­κά οι λευ­κο­ρώσ­σοι, ανα­γκά­στη­καν να δεχτούν το δικό τους μνημόνιο!

Όμως, υπάρ­χει και συνέ­χεια. Η Λευ­κο­ρωσ­σία, πριν κατα­φύ­γει στην ΕΑΟΚ, είχε ζητή­σει βοή­θεια από το ΔΝΤ αλλά… έφα­γε πόρ­τα. Όμως, όταν το ΔΝΤ είδε ότι μπή­καν στην μέση οι ρώσ­σοι και τα ρωσ­σι­κά μονο­πώ­λια θα επω­φε­λού­νταν από τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις (δηλα­δή, το ξεπού­λη­μα) του λευ­κο­ρωσ­σι­κού εθνι­κού πλού­του, έσπευ­σε να δώσει δάνειο το οποίο θα μπο­ρού­σε να φτά­σει, υπό όρους, ακό­μη και τα 8 δισ. δολ­λά­ρια! Τελι­κά, η Λευ­κο­ρωσ­σία «επω­φε­λή­θη­κε» από την «προ­σφο­ρά», προ­σφέ­ρο­ντας ως αντάλ­λαγ­μα υπο­τί­μη­ση του νομί­σμα­τός της κατά 36% (ώστε να φτη­νύ­νουν οι ιδιω­τι­κο­ποιού­με­νες επι­χει­ρή­σεις και να γίνουν πιο θελ­κτι­κές στους υπο­ψή­φιους αγο­ρα­στές) και πάγω­μα των μισθών για τρία χρόνια.

Για να μη θυμώ­σουν οι ρώσ­σοι με την επέμ­βα­ση του ΔΝΤ, η Λευ­κο­ρωσ­σία παρα­χώ­ρη­σε στους γεί­το­νές της το δικαί­ω­μα να φτιά­ξουν τον πρώ­το πυρη­νι­κό αντι­δρα­στή­ρα στην χώρα. Το κόστος της κατα­σκευ­ής υπο­λο­γί­στη­κε στα 7 δισ. δολ­λά­ρια και η Λευ­κο­ρωσ­σία θα το κάλυ­πτε με ισό­πο­σο δάνειο που θα έπαιρ­νε… από ποιόν; Από την Ρωσ­σία, φυσικά!

Κάπως έτσι δίνει τα δάνειά της η Ρωσ­σία και δεν έχου­με λόγο να πιστεύ­ου­με ότι η Κίνα θα ακο­λου­θού­σε άλλον δρό­μο. Όπως δεν έχου­με κανέ­ναν λόγο να πιστεύ­ου­με ότι είτε η μεν είτε η δε θα φέρο­νταν σε μας με δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο. Πάλι μνη­μό­νια θα υπο­γρά­φα­με καθ’ ότι δανει­κά δίχως αντάλ­λαγ­μα δεν δίνει κανέ­νας. Το καταλάβαμε;

Πάμε παρα­κά­τω. Και η Ρωσ­σία και η Κίνα είναι μέλη τού ΔΝΤ. Μάλι­στα δε, προ­σπα­θούν να ανα­βαθ­μί­σουν τον ρόλο τους μέσα σ’ αυτό, συμ­με­τέ­χο­ντας με αρκε­τά δισε­κα­τομ­μύ­ρια σε διά­φο­ρα «προ­γράμ­μα­τα κατά της κρί­σης». Για ποιόν λόγο επι­διώ­κουν την ανα­βάθ­μι­σή τους; Για να μετα­τρέ­ψουν το ΔΝΤ σε «ευα­γές ίδρυ­μα» που θα βολεύ­ει όποιον έχει πρό­βλη­μα ρευ­στού ή για να βελ­τιώ­σουν την θέση τους στο παγκό­σμιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα; Έλα ντε!

Συνε­πώς, ας τελειώ­νου­με με τις ηλί­θιες συνω­μο­σιο­λο­γί­ες, τα ανυ­πό­στα­τα παρα­μύ­θια και τις μπούρ­δες που παρα­πλα­νούν τον λαό. Σημα­σία δεν έχει ούτε το ποιος δίνει δανει­κά σε μια χώρα ούτε με ποιους όρους το κάνει. Σημα­σία έχει ποιος τσε­πώ­νει αυτά τα δανει­κά και ποιος καλεί­ται να τα ξεπλη­ρώ­σει. Και για να το πω με άλλα λόγια, πιο «ξύλι­να»: σημα­σία έχει ποιος καρ­πώ­νε­ται τον πλού­το που παρά­γει αυτή η χώρα.

Όσο το κεφά­λαιο δια­φε­ντεύ­ει τις τύχες ενός λαού, τόσο αυτός ο λαός θα πλη­ρώ­νει αλλου­νών κερα­τιά­τι­κα. Και δεν έχει καμ­μιά σημα­σία αν τα πλη­ρώ­νει σε γερ­μα­νούς ή ρώσσους.

ΥΓ: Υπο­θέ­τω ότι βρί­σκε­τε ενδια­φέ­ρου­σες τις συγκρί­σεις ανά­με­σα στα ακρω­νύ­μια EAOK-EEU και τα «δικά μας» ΕΟΚ-EU. Ενδια­φέ­ρου­σες είναι και οι λεπτο­μέ­ρειες για την περί­πτω­ση της Λευ­κο­ρωσ­σί­ας, τις οποί­ες μπο­ρεί να βρει ο ανα­γνώ­στης στο άρθρο τού «Κέντρου Ρωσ­σί­ας, Ευρα­σί­ας και Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ευρώ­πης», με τίτλο «Η οικο­νο­μι­κή κρί­ση στην Λευ­κο­ρωσ­σία: δάνειο 3 δισ. από την EurAsEC, σε ανα­μο­νή για το δάνειο του ΔΝΤ».

 

(*) Η φωτο­γρα­φία του κει­μέ­νου είναι από την κοι­νή σύνο­δο των ηγε­τών της ΕΑΟΚ και του CSTO το 2006. Πίσω αρι­στε­ρά φαί­νε­ται το έμβλη­μα της ΕΑΟΚ. Αν το έμβλη­μα πίσω δεξιά σάς θυμί­ζει το έμβλη­μα του ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization), καλά κάνει και σας το θυμί­ζει, αφού τέτοιος οργα­νι­σμός είναι για τους ευρα­σιά­τες το CSTO (Collective Security Treaty Organization).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο