Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δήμος Ικαρίας: Για την «νυχτερινή άσκηση πατριωτών» στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αγίου Κηρύκου

Χθες το βρά­δυ κάποιοι που υπο­γρα­φούν ως «πατριώ­τες» μπή­καν σαν τους κλέ­φτες στο σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα διέρ­ρη­ξαν αίθου­σα διδα­σκα­λί­ας, χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τα θρα­νία ως σκα­λω­σιά για να ανέ­βουν στην ορο­φή του σχο­λειού και αφού έσπα­σαν τα κερα­μί­δια για να στε­ρε­ώ­σουν το πανό τους, χάθη­καν μέσα στο σκο­τά­δι από το οποίο βγήκαν.

Το γεγο­νός και μόνο ότι όλα αυτά έγι­ναν νύχτα μαρ­τυ­ρά ότι οι εν λόγο «Πατριώ­τες», δεν είναι και πολύ περή­φα­νοι για τις ιδέ­ες τους, αφού δυσκο­λεύ­ο­νται να τις υπε­ρα­σπι­στούν στο φως της μέρας και να αντι­με­τω­πί­σουν τον όποιο αντίλογο.

Τους ενο­χλεί που οι μαθη­τές της Ικα­ρί­ας δεν «τσί­μπη­σαν» στο κάλε­σμα δια­φό­ρων εξω­σχο­λι­κών κύκλων που τους προ­έ­τρε­παν να κάνουν κατα­λή­ψεις για «Μακε­δο­νι­κό» και «Βόρεια Ήπει­ρο». Στην προ­σπά­θεια των δια­φό­ρων φασι­στοει­δών, που εκμε­ταλ­λευό­με­νοι τη δικαιο­λο­γη­μέ­νη ανη­συ­χία της νεο­λαί­ας σπέρ­νουν το φασι­στι­κό τους δηλη­τή­ριο, οι μαθη­τές της Ικα­ρί­ας, όπως και η πλειο­νό­τη­τα των μαθη­τών σε όλη την Ελλά­δα, έδω­σαν την καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση, απο­μο­νώ­νο­ντας τους φασί­στες και όσους χαι­ρε­τί­ζουν αυτές τις δρά­σεις. Δυνα­μώ­νο­ντας παράλ­λη­λα τη φωνή τους στον αγώ­να για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τά τους. Για ένα σχο­λείο που θα μορ­φώ­νει πραγ­μα­τι­κά και ολό­πλευ­ρα όλα τα παι­διά, χωρίς δια­κρί­σεις, για Παι­δεία που δεν θα είναι εμπόρευμα.

Σε ότι μας αφο­ρά ως διοί­κη­ση του δήμου Ικα­ρί­ας κατα­δι­κά­ζου­με απε­ρί­φρα­στα την «νυχτε­ρι­νή άσκη­ση πατριω­τι­σμού», κάνο­ντας καθα­ρό ότι όποιος δια­φω­νεί με την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να εδραιώ­σει την «συμ­φω­νία των Πρε­σπών» ‑που μόνο στό­χο έχει την συμ­με­το­χή στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε της γει­το­νι­κής χώρας- δεν είναι ταυ­τό­χρο­να και Φασί­στας. Ωστό­σο αυτοί που προ­πα­γάν­δι­ζαν τις ενέρ­γειες των προη­γου­μέ­νων ημε­ρών, προ­σπα­θούν να σπεί­ρουν στους μαθη­τές ακραί­ες εθνι­κι­στι­κές αντι­λή­ψεις και διεκ­δι­κή­σεις, αδια­φο­ρώ­ντας για τις συνέ­πειες που μπο­ρεί να έχουν για τη χώρα και το λαό μας, αντί για την προ­ώ­θη­ση ιδε­ών για τη φιλία και την αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ των λαών, για τη συνερ­γα­σία για το κοι­νό συμφέρον.

Καλού­με τους μαθη­τές να βάλουν μπρο­στά τις δικές τους ανά­γκες. Να μην επι­τρέ­ψουν στον εθνι­κι­σμό και τον αλυ­τρω­τι­σμό να διεισ­δύ­σουν στα σχο­λεία τους. Να μην επι­τρέ­ψουν στο μίσος να μολύ­νει τις ψυχές τους. Η ελπί­δα βρί­σκε­ται στην κοι­νή πάλη των λαών και της νεο­λαί­ας κόντρα σε πολε­μο­κά­πη­λους και εθνι­κι­στές. Ενά­ντια στους πολέ­μους που γίνο­νται για τα κέρ­δη των λίγων, με μπρο­στά­ρη το ΝΑΤΟ που σκορ­πί­ζει το θάνα­το από όπου κι αν περάσει.

Ως διοί­κη­ση του δήμου Ικα­ρί­ας καλού­με παράλ­λη­λα Γονείς και Εκπαι­δευ­τι­κούς να απο­μο­νώ­σουν φωνές που οδη­γούν σε μονο­πά­τια αλυ­τρω­τι­σμού, να ανα­δεί­ξουν τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα που βιώ­νουν κάθε μέρα μέσα στα σχο­λεία, μέσα στην κοι­νω­νία, να αγω­νι­στούν για ένα σχο­λείο που θα μορ­φώ­νει πραγ­μα­τι­κά. Για ένα σχο­λείο χωρίς δια­κρί­σεις, χωρίς εμπό­δια. Που θα δίνει ολό­πλευ­ρη μόρ­φω­ση σε όλα τα παιδιά.

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο